Miljø i Nedre Eiker kommune

En moderne miljøkommune
Nedre Eiker Venstre mener at miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring. Venstre vil videreføre sitt tydelige engasjement for at Nedre Eiker kommune tar ansvar i en nødvendig global dugnad på dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Epleblomster

Foto: Roar Olsen, Ringerike Venstre

Vi vil legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv. Videre vil vi at Nedre Eiker utnytter enhver mulighet for å ta i bruk miljøvennlige energikilder.
Nedre Eiker Venstre vil arbeide for at hver enkelt innbygger får et best mulig bomiljø. Vi vil arbeide for at støyende virksomhet i nærheten av boligområder blir underlagt strenge restriksjoner på kvelds- og nattestid, og at bedrifter ikke tillates å forsøple nærområdene
Venstre vil:
Motarbeide enhver utbygging av Trollhullet i Steinberg, og andre lignende områder.
Innstifte en kommunal miljøpris
Arbeide for å redusere klimagassutslippene med 30% innen 2020.
Si nei til utbygging i urørte naturområder.
Legge til rette for flere gang/sykkelveier og skiløyper.
Kreve at offentlige bygg benytter miljøvennlig oppvarming
At det skal finnes miljødrivstoff lokalt.
Utrede mulighetene for å etablere vindmøllepark i kommunal eie.
Utrede den økonomiske og miljømessige effekten av fjernvarmeanlegg.
Styrke kollektivtilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**