Valgprogram Sørum Venstre 2007 – 2011

MER FRIHET — MER ANSVAR

Venstres politikk forener personlig frihet med
ansvar for fellesskapet og hverandre.
Sørum Venstre legger særlig vekt på følgende politiske hovedområder
:
Miljø, skole, sosialt ansvar og kultur/idrett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MILJØ

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene
må tas på alvor. Venstre vil være et moderne, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi har hatt.
Sørum er blant de kommunene på Romerike som har økt sine klimautslipp mest (ca. 28,6 % fra 1991 til 2005). For å ta klimautfordringene på alvor i egen kommune vil Venstre:
At det utarbeides en klimahandlingsplan for Sørum hvor kommunen tar sikte på å redusere sine klimaut slipp med 50% innen år 2020.
At alle kommunale biler skal være miljøvennlige el-
biler, bruke biodrivstoff (biodiesel) eller hydrogen
innen 2011.
At det etableres fyllstasjoner for miljøvennlig drivstoff i hele kommunen innen 2011.
At all oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi innen år 2020.
At det skal stilles krav om materialer og løsninger som er miljøvennlige og energieffektive for alle kommunale nybygg.
At Sørum kommune etablerer et eget klimaregnskap
for alle kommunale enheter.
At Sørum kommune via sitt medlemskap i ROAF (Romerike Avfallsforedling) skal arbeide for å
videreutvikle avfallsbehandlingen – med kilde-
sortering, gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av
energien i restavfallet. Spesielt må innsamling og resirkulering av plastembalasje prioriteres.
Systematisk ta i bruk solenergi og solvarmeanlegg
i Sørum.
·At det etableres en egen miljøpris som kan deles ut til den eller de i Sørum som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken.
At det ved innkjøp av varer og tjenester skal
etterspørres de mest klimavennlige løsningene
Et godt miljø innbefatter også trivelige omgivelser.
Venstre vil derfor:
Arbeide for velholdte tettsteder. Vi vil sikre at Sørum kommune gjennomfører regelmessig renhold i tett- stedene og langs kommunale veier. Videre vil vi at
kommunen bidrar til fjerning av tagging og til
forebygging av alle former for hærverk.
Sørum har unike natur og rekreasjonsområder med gode muligheter for tur-, bade- og båtaktiviteter.
Natur- og friluftsopplevelser er en viktig verdi for et godt og rikt liv. For at naturen skal bevares, krever dette vern av artsmangfold i både flora og fauna.
Venstre vil:
Sikre tilgangene til Marka og Glomma.
Ta vare på grøntområder, kultur- og ravinelandskap.
Sikre det biologiske mangfoldet og legge "føre var"
prinsippet til grunn i all kommunal planlegging og utbygging.
At all utbygging skal ta hensyn til lokalt dyre-
og fugleliv
Kartlegge og bevare kulturminner.
Ha bedre tilrettelegging for syklister.
Redusere biltrafikken i boområdene.
At nærmiljøene skal utvikles med gode lekearealer.
Styrke kollektivtilbudet.
At utbygging primært skal skje i nærheten av
kollektivknutepunkter/kollektivtraseer.

SKOLE

Venstre vil ha verdens beste skole.
Kunnskap er grunnlaget for frihet og demokrati. Gjennom
formidling av kunnskap og verdier legger skolen grunnlaget for et fritt og åpent samfunn. Venstre vil styrke den offentlige skolen og ser det som et grunnleggende mål at den offentlige skolen skal være møteplass for barn med ulik sosial og kulturell bakgrunn.
Samtidig må det være muligheter for at den enkelte skole kan få utvikle sin egenart i samarbeid med elever, foreldre og lærere. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis muligheter
til personlig vekst.
Venstre vil:
Gjennomføre en storstilt satsning på utvikling av
kvalitet i grunnskolen. Stikkord for satsningen: Trivsel og arbeidsmiljø, motiverte og kompetente lærere,
planlegging av opplæringen og samarbeid mellom skole og foreldre/hjem. Opptaksvilkårene til lærer-
utdanningen må sikre at vi får de best kvalifiserte lærerne. Lærernes lønnsvilkår må ytterligere bedres for å sikre at dyktige lærere beholdes i skolen.
Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.
Tilsette spesialpedagoger på hver skole.
Satse på IKT i skolen gjennom flere pc`er til elevene og kompetansetiltak for lærerne.
Etablere ordning med leksehjelp på hver skole.
Sikre at alle skolene i Sørum har gode og trygge utemiljøer i forhold til lek og læring.
Styrke skolebibliotekene og videreutvikle skolenes samarbeid med biblioteket.
Utvikle faste evalueringssystemer (bruker-
undersøkelser) som sikrer høy kvalitet og nødvendig ressurstilgang til skolen
Satse på lesekampanjer.
Styrke lærerens rolle som leder og kunnskaps-
formidler. Dette krever en systematisk satsing på
etter- og videreutdanning for lærere.
Gi lærere i Sørum-skolen tilleggsutdannelse innen
det å undervise barn med lese- og skrivevansker.
Innføre et kompetanseår for lærere.
Etablere nettverk mellom skole, helsetjenesten, barnehagene og biblioteket for å styrke
leseopplæringen.
Videreføre og styrke satsingen med den kulturelle skolesekken.
Styrke svømmeopplæringen i skolen.

SOSIALT ANSVAR

Det er en forutsetning for trivselen i kommunen at innbyggerne har god helse og lever under gode sosiale forhold. Venstre arbeider for et sterkt velferdssamfunn med et personlig ansvar. Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil prioritere
dem som trenger det mest i stedet for å smøre nye velferdsgoder tynt ut over alle. Sørum kommune vil i de neste årene få en sterk vekst i antall eldre.
Det blir derfor ekstra viktig å være i forkant av
utfordringene en slik vekst vil medføre. Venstre vil utvikle en eldreomsorg basert på verdighet og trygghet hvor de eldre selv kan påvirke og delta i utformingen av tjenestetilbudet.
Venstre vil:
Arbeide for å endre Akershus Fylkes vedtak om å nedlegge tannhelsetjenesten for barn, alle skole elever, eldre og uføre på Frogner og flytte tilbudet til Sørumsand. Dette vedtaket omfatter en rekke familier og enkeltpersoner. Det påfører brukerne unødvendige problemer og øker miljø belastninger på veiene gjennom den økte trafikken som utgjør ca 2,5 mil transport pr bruker, pr besøk.
At tannhelsetjenesten skal innlemmes i egenandels-
ordningen på linje med øvrige helsetjenester.
Sikre tilgang på tilstrekkelig og kompetent helse-
og sosialpersonell gjennom en målrettet rekruttering og en aktiv etter-/og videreutdanningspolitikk.
At tilbudet om hjemmehjelp og hjemmesykepleie utvides slik at flest mulig kan klare seg i egen bolig.
Sikre god planlegging og utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser slik at behovet dekkes gjennom etablering av boliger og plasser i egen kommune
At ordningen "Trygghet for eldre" innføres ved at det øremerkes 4 trygghetsplasser i etableringen av nye omsorgsboliger.
Skape et variert tilbud innen eldreomsorgen hvor
de eldre i større grad får mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige.
At alle eldre over 75 år en gang årlig skal få besøk av pleie- og omsorgstjenesten. Besøket skal gi informasjon
om kommunens plo-tjenester, kartlegge behov og tilby tilrettelegging og bistand.
Etablere et dagsenter for demente.
At kommunen etablerer en ordning med brukerombud/klientutvalg innenfor helse og sosialområdet.
Etablere rutiner og systemer som kontinuerlig måler kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene gjennom pleietyngdekartlegginger og spørreundersøkelser. Kvalitets-utviklingen bør også skje i samarbeid med andre kommuner.
Etablere "Den kulturelle spaserstokken". Formålet med tiltaket er å gi eldre kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
At kommunen støtter de frivillige organisasjonene i deres arbeid på helse- og sosialsektoren.
At det legges stor vekt på opplysning og forebyggende arbeid for å hindre misbruk av rusmidler.
At det psykiske helsevern styrkes både for barn, unge og voksne, ved at det opprettes psykologstilling(er) i kommunen som har dette som ansvarsområde. Flere av våre nabokommuner har slike stillinger.
Arbeide for at funksjons- og bevegelseshemmede oppnår størst mulig grad av likestilling og likeverdig deltakelse i samfunnet ved bl.a. å la universell utforming
være førende for planlegging av det offentlige rom.
Rette en spesiell innsats mot vold i nære relasjoner og sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede.
Prioritere tiltak mot tvangsekteskap, kjønnslem-lestelse, menneskehandel og annen kriminalitet rettet mot grunnleggende menneskerettigheter.
Bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme— uansett hvor det forekommer.
Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som driver flerkulturelt arbeid.
At frivillighetssentralen skal ha en mer synlig rolle for å utvikle det frivillige sosiale arbeidet i kommunen.
At det bygges flere boliger tilpasset behovene til ungdom ved førstegangsetablering. En forutsetning er at kommunen tar initiativ til et ungdomsboligprosjekt. Kommunen må legge forholdene til rette for aktuelle aktører ved å stille billig tomt til disposisjon.
Sosialt ansvar betyr også at vi har et ansvar for
å arbeide for internasjonal solidaritet. Dette skal
kommunen ta i betraktning ved sine innkjøp.

KULTUR OG IDRETT

Målet for Venstres kultur- og idrettspolitikk er at inn-byggerne skal gis anledning til å utvikle sine evner
og muligheter til beste for seg selv og som samfunnsborgere
i fellesskapet. Allsidige og gode tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsliv bidrar til fellesskap og identitet
på tvers av aldersgrupper og etnisk og sosial bakgrunn.
Venstre vil:
Øke støtten til lag og foreninger som bidrar til lokal aktivitet innenfor kultur, idrett og friluftsliv, slik at alle har mulighet til å delta. Spesielt vil vi stimulere lag og foreninger med tilbud til ungdom.
Prioritere breddeidretten for barn og ungdom ved å legge til rette for nok trenings- og konkurranse-arenaer.
Arbeide for å etablere flere utendørs svømmeanlegg.
Videreføre gratisprinsippet for barn og unge og heve aldersgrensen til 18 år.
Prioritere fritidsklubber for ungdom.
Øke bevilgningene til folkebibliotek og litteratur-formidling til gjennomsnittlig Akershus-nivå.
Bruke den kulturelle skolesekken for å stimulere til utnyttelse av de lokale kulturtilbudene.
At bibliotekets åpningstider må være slik at det kan ytes bibliotekservice til hele kommunen.
Fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar
til økt kunnskap og forståelse for minoritetskulturer i Sørum.

SMÅBEDRIFTER

Næringslivets verdiskapning er grunnlaget for velferdsstaten. Småbedriftenes muligheter til verdiskapning
er vesentlig for bosetting, arbeidsplasser og samfunnsutvikling. Venstre vil ha en nyskapningspolitikk
hvor de små bedriftene står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, med stabilt gode rammevilkår, og ønsker forenkling og opprydding i skjemaveldet. Det må bli like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å finne sin plass innenfor det etablerte.
Selv om kommunen har lite areal for industri,
er det viktig at også Sørum satser sterkt for å stimulere etablering av nye arbeidsplasser i kommunen.
Venstre vil:
Gi selvstendig næringsdrivende samme rett til sykelønn og andre sosiale goder som ansatte.
Ta initiativ til utarbeidelsen av en næringspolitisk plan som konkret angir strategier og tiltak for hvorledes stimulering av nyetableringer kan gjøres.
Skape bedre rammebetingelser for næringsvirksomhet basert på natur, kultur, design og opplevelser.
Etablere en egen bygge- og utviklingskveld hvor interessenter møter representanter fra kommunen.
Bedre informasjonen om næringsutvikling på kommunens
internettsider.
At skolene i Sørum skal utnytte mulighetene i Kunnskapsløftet når det gjelder opplæring i entreprenørskap
og elevbedrifter gjennom prosjektarbeid.

EIENDOMSSKATT

Sørum Venstre vil avvikle eiendomsskatten på bolig som ble innført i Sørum 2007.
Eiendomsskatten på verker og bruk skal holdes så lav som mulig og avvikles over tid.
Venstre legger vekt på det kommunale selvstyret, og aksepterer at velgerne kan velge et kommunestyre som ønsker å kreve inn eiendomsskatt. Venstre er imidlertid imot eiendomsskatt og vil arbeide for at den avvikles,
Vi mener eiendomsskatten rammer tilfeldig, uavhengig av inntekt og betalingsevne, og har ingen sosial profil. Skatten skal betales av allerede beskattede penger, og helt uavhengig av den enkelte innbyggers faktiske betalingsevne.
Spesielt for mange unge i etableringsfasen, som har store lån på sine boliger, blir dette å betrakte som "skatt på gjeld". For de som har levd forsiktig og spart til egen bolig gjennom et langt liv, vil eiendomskatten kunne gi fatale følger.Pensjonister med boliger som over tid har steget drastisk
i verdi vil kunne få betalingsproblemer, da inntekt ikke står i forhold til boligens markedsverdi.
Med den gode skatteinngangen kommunen har for tiden og forventes å få i de kommende år er eiendomsskatten helt unødvendig.
P.S. Sørum kommune brukte i 2006 flere millioner av skattebetalernes penger til å gjennomføre en taksering av samtlige eiendommer i kommunen, som grunnlag for innkreving av eiendomsskatt fra 2007. Takseringen skal gjenspeile markedsverdien for den enkelte eiendom, med skattesats på 2 promille første år. Dette er ihht. loven den høyeste tillatte sats det år skatten innføres, men kan økes helt opp til 7 promille.

LANDBRUK

Et robust landbruk for framtiden Sørum Venstre vil at landbruket skal ha en viktig plass også i framtidens Norge. Venstre ønsker et fortsatt desentralisert landbruk
med variert bruksstruktur, både av beredskapshensyn
og for å sikre trygg mat.
Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009
Skal vi lykkes med dette, krever det at modern-iseringen av det norske landbruket fortsetter.
Venstre ser på bonden som en selvstendig nærings-drivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er
det viktig at gründermentaliteten får en viktig plass innenfor landbruket. Ressursgrunnlaget på bygdene
må i større grad utnyttes til næringsutvikling og til bosetting også for folk uten direkte tilknytning til primærnæringene. Det må bli mer mangfold i landbruket.
Lokale myndigheter må få større anledning
til lokal tilpasning og til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk. Landbruket må få mindre øremerking, færre skjemaer, færre og enklere retningslinjer.
I tillegg til å produsere mat og trevirke, må landbruket få en mer sentral rolle i å oppfylle samfunnsmål om livskraftige lokalsamfunn, levende kulturlandskap og natur- og miljøgoder. Venstre ønsker overføringer til landbruket på om lag dagens nivå, men med mer produksjonsnøytrale tilskuddsordninger.
Venstre vil ha en mer aktiv bosettingspolitikk for de landbrukseiendommene som i all hovedsak er et sted
å bo. Det bør bli enklere å få kjøpt småbruk, for å
sikre bosetting og økt mangfold på bygdene.
For å sikre at de som har lyst og engasjement til å drive gårdsbruk får mulighet til dette, går Venstre inn for å avskaffe odelsloven.
Venstre vil sikre Norge et fortsatt handlingsrom for en nasjonal landbrukspolitikk innenfor rammen av WTO
og andre internasjonale avtaleverk. Alle land må sikres retten til en viss nasjonal jordbruksproduksjon bl.a. gjennom tollvern.
Det kompliserte regelverket og mange av landbrukets lover er et hinder for utvikling av et mer fleksibelt landbruk der de som har lyst til å satse på næringen
får mulighet til det. Venstre ønsker derfor en full gjennomgang av lov- og regelverk med sikte på en kraftig modernisering.
Venstre ønsker å videreføre jordbruksforhandlingene, men som en rendyrket inntektsavtale mellom
bøndene og staten. Alle andre tilskudd og
ordninger bør overføres til ordinære poster på
statsbudsjettet.
Venstre ønsker en gradvis oppmyking av regelverket innenfor melkeproduksjonen. Enkeltbruk i melkeproduksjonen
må få muligheten til å utvikle produksjonen ved å kjøpe eller leie kvote og maksimalkvoten for enkeltbruk
bør økes. Venstre ønsker også en fri omsetning
av melkekvotene innenfor dagens geografiske rammer. Venstre vil oppheve de geografiske begrensningene
for deltakelse i samdrifter. Det bør dessuten innføres en mulighet for å leie melkekvoter, for å kunne gi brukerne mulighet til å foreta sine egne valg, uten at det fratar framtidige eiere muligheten til å starte eller drive melkeproduksjon.
Økologisk landbruk er en spydspiss i arbeidet med
å gjøre landbruket mer miljøvennlig, og å bedre dyre-velferden. I Norge utgjør det økologiske arealet i dag knapt 5 % av det totale jordbruksarealet. Venstres mål er at minst 20 % av jordbruksarealet skal være drevet økologisk innen 2020. Venstre vil derfor sikre et nasjonalt
tilbud i undervisning i økologisk landbruk med høy kvalitet.
Industrialisering og ensretting i landbruket står ofte i veien for en bærekraftig bruk av jordbruksareal i mange deler av verden. Dette truer eksistensgrunnlaget til bønder, lokalsamfunn og kulturer. Venstre vil i nasjonale og internasjonale fora gå inn for å bevare lokalt mangfold
i landbruket og bedre vilkår for lokal foredling og omsetning.
Skogbruket har fortsatt en viktig plass i norsk landbruk. Heller enn å satse på ytterlige granplanting av nye områder, må det satses på økt verdiskaping innen skogbruket, bl.a. bruk av tre som byggemateriale
i større bygninger. Venstre vil stimulere til utvikling av nye produkter og metoder innen tre- og skognæringen. Venstre ønsker økt satsing på bioenergi både for å øke verdiskapingen i landbruket og bidra til å fremme miljømessige mål. Venstre går mot bruk av offentlige tilskudd til skogsbilveier som i utgangspunktet er ulønnsomme, eller hvor hensyn til natur- og landskapsvern
ikke er ivaretatt.

SAMFERDSEL

Venstre ser samferdselspolitikk som et redskap i miljøpolitikken. Vi går inn for stimulerende tiltak heller enn tvang. Vi erkjenner klart at mange er helt avhengig av bil i arbeidet eller for å få hverdagen til å fungere. Men ved sterk satsing på kollektivtransport ønsker vi
å redusere bilbruken når det er mulig og fornuftig.
Vi ønsker å:
Styrke togtilbudet på de to jerbanestrekningene gjennom vår kommune, både ved hyppigere avganger og ved øking av kapasiteten, særlig i rushtiden.
Utbedre jernbanestasjonene, ved press på Jernbane-verket.
Styrke busstilbudet, med god korrespondanse mellom bussrutene og mellom buss og tog. Dette krever også et regionalt samarbeid, særlig på fylkesplan og
gjennom Stor-Oslo Lokaltrafikk.
Vi ønsker også å prioritere sikkerhet i trafikken,
særlig ved å bygge flere gang- og sykkelveier der
hvor behovet er størst, ikke minst av hensyn til barn
og ungdom. Dette gjelder både langs kommunale
veier og langs fylkes- og riksveier ved press på
fylkes-kommunale og statlige myndigheter.
Kommuneplanen inneholder allerede mange gode forslag. Men mer må gjøres for at arbeider også
blir igangsatt. Kommunen må eventuelt forskuttere arbeidene.

BARNEHAGER

Venstre vil ha en offensiv barnehagepolitikk som sikrer barnehageplasser til alle som ønsker det i sitt nærmiljø. Utbygging kan skje i både offentlig og privat regi. Venstre vil ha gode og billige barnehager, men det
er også viktig å sikre høy kvalitet i tilbudet som gis.
Venstre vil:
Sikre full behovsdekning av barnehageplasser.
Støtte prosjekter og kvalitetsutviklingsarbeid som
tar sikte på å stimulere barnas leselyst, øke deres interesse for matematikk, og sikre etter-/videre-utdanning av personalet.
At barn med dårlig språkutvikling bør prioriteres ved opptak til barnehageplass, og at disse tilbys gratis kjernetid i barnehagen og at det evt. opprettes språktreningsgrupper.
Utarbeide en egen handlingsplan for lese- og skrive-opplæring.
Sikre gode og store areal til barnehager ved planlegging
og utbygging av nye boligfelt.
Etablere den kulturelle barnehagesekken etter samme modell som for skolen.
Stimulere litteraturformidlingen i barnehagene ved at barnehagebarn får lesevenner, dvs. at skoleelever kommer og leser for barnehagebarn.

LOKALDEMOKRATI

Lokaldemokrati innebærer at innbyggerne og folke-valgte får frihet til å utforme sitt eget lokalsamfunn. Venstre mener det er viktig å ha et vitalt og levende lokaldemokrati. Blir oppslutningen om lokaldemokratiet for lav, vil veien til sentraliserte og standardiserte løs-ninger på lokale utfordringer bli kort. Venstre mener at lokale politikere vet best hvor skoen trykker, og har de beste forutsetningene for å finne gode lokale løsninger. Venstre vil arbeide for størst mulig åpenhet og kontakt mellom kommunens innbyggere og politikere.
Venstre vil:
opprette kommunalt servicekontor på Frogner. Dette skal dekke alle tjenester og være åpent 1-2 dager pr uke. Frogner har blitt et betydelig tettsted i kommunens
ytterkant og det bor mange eldre og barnefamilier her. Et servicekontor vil gi alle en lik tilgang til kommunale
tjenester og samtidig bidra til reduksjon av trafikken på veistrekningen Frogner — Sørumsand.
Ha direkte overføring av politiske møter over internett.
Utvide kommunestyrets spørretime slik at innbyggerne kan stille spørsmål til ordføreren i kommunestyret via internett.
Legge til rette for økt bruk av folkeavstemninger.
Innføre ordninger med kommunale informasjons-
og drøftingsmøter i kretsene i sentrale saker.
At antallet folkevalgte representanter ikke blir
redusert.
At kommunen skal ha myndighet til å innføre direkte valg av ordfører.
Videreutvikle servicetorget som en viktig informa-sjons- og møteplass, og sikre at søknader og svar skal kunne sendes til kommunen over internett.
Fjerne eiendomsskatten fordi den er uten sosial profil.
At alle kommunale tjenester skal utføres til selvkost.

VENSTRES IDEOLOGISKE GRUNNLAG

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vi er en del av en
internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16-
og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre. Men formelle friheter alene ga ikke alle virkelig frihet og et verdig liv.
Derfor vokste den sosiale liberalismen fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Når Venstre
dannes i 1884 er frihet for den enkelte supplert
med ansvar for hverandre som den sosiale liberalismens kjerne. Dette danner grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige
skolen og begynnelsen på velferdsstaten.
Fram mot vår tid utvikler liberalismen seg videre.
Dens grunnleggende ideer om menneskerettigheter,
maktspredning og samfunnsorganisering
har fått stort gjennomslag. Men fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre:
Vi har ikke trang til å gi for stor makt til staten og utvalgte interesseorganisasjoner på bekostning av enkeltmennesker og mangfoldet i det sivile samfunnet.
Vi skiller oss også fra dem som foretrekker en passiv stat framfor å gjøre noe aktivt med sosial urettferdighet. Som liberale har vi ingenting
til felles med de som opptrer dømmende og vil fortelle folk hvordan de skal leve sine liv.
Ved begynnelsen på 2000-tallet fornyer den sosiale liberalismen seg igjen:
Samfunnet forandrer seg stadig hurtigere. Det gjør det enda viktigere å klargjøre hvilke prinsipper
som ligger til grunn for et liberalt standpunkt.
Globaliseringen skaper behov for politikk som er universell og ikke begrenset av landegrenser.
Menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorden gjør det tvingende nødvendig med en radikal miljøpolitikk.

Venstre bygger sin politikk på 10 grunnleggende prinsipper:
1. Friheten skal gjelde overalt, for alle.
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv — for begge kjønn, på tvers av landegrenser, kulturell bakgrunn, livssyn og legning. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.
2. Det personlige ansvaret er ufravikelig.
Alle har ansvar for seg selv. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er sterke i troen på at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De få som er ute av stand til å ta ansvar for seg selv, skal få samfunnets hjelp til å leve et verdig liv.
3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet
og for kommende generasjoner.
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at
kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse
som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene
for frie liv, blant annet gjennom
å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi
og bærekraft.
4. Virkelig frihet forutsetter felleskap
og rettferdighet.
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale,
nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett
for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.
5. Alle er likeverdige, men ingen er like.
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.
6. Politikk skal fremme livskvalitet og
menneskelig vekst.

Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn
å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt
i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.
7. Politisk makt skal komme nedenfra.
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner
med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.
8. Makt skal spres og balanseres.
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien.
Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.
9. Den liberale staten er upartisk, sterk
og begrenset.
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets
rettigheter.
10. Liberalismen er optimistisk
og alltid underveis.

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig
å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.[b][/b]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**