Ungdommen må hjem

Innlegg til Ringerikes Blad fra Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre tegnekonkurranse

Foto: Roar Olsen

Ringerikes befolkning ligger langt over landsgjennomsnittet når det gjelder eldre og tilsvarende
under snittet med hensyn til barn og unge. Dette truer velferden for oss alle på litt lengre sikt. Det er derfor nødvendig for Ringeriksregionen å få unge mennesker til å komme tilbake til distriktet etter endt utdanning utenfor vårt område. Venstre vil legge forholdene best mulig til rette for økt tilflytting og tilbakeflytting. Bolyst handler både om barnehageplasser og et godt kulturtilbud. «Kampen om ungdommen» handler også om å kunne tilby interessante og fremtidsrettede arbeidsplasser og gjøre det lettere å skape sin egen arbeidsplass. For å sikre velferden i fremtiden må vi utvikle tusenvis av nye virksomheter og da må vi skape en kultur for å etablere sin egen arbeidsplass. Venstre har derfor både i 2006 og 2007 foreslått i Stortinget at selvstendig næringsdrivende gis rett til 100 prosent dekning av sykepenger under svangerskap og svangerskapspenger. 100 prosent dekning av fødsels- og adopsjonspenger, omsorgspenger fra første dag og pleiepenger og opplæringspenger (alt innenfor 6 G).
Samtlige endringer bør gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende
økes. Dette er foreslått for å gjøre det lettere å etablere og drive egen virksomhet – spesielt med tanke
på kvinnelige gründere. Det vil alltid være slik at verdier må skapes før de kan fordeles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**