Et kompetanseår for lærerne

Venstre vil styrke den offentlige skolen. Skolen er samfunnets viktigste redskap for å gi barn og ungdom kunnskaper, ferdigheter og muligheter for personlig vekst og utvikling. Lærernes kompetanse og motivasjon er vesentlig for å skape en god skole. Skal vi styrke den offentlige skolen må vi derfor satse på lærerne — de som forvalter Norges viktigste ressurs. Det er derfor av avgjørende betydning for den videre utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte for denne oppgaven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte, og er i stor grad preget av å være en dynamisk størrelse. I vårt moderne samfunn er det et stadig økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt. Venstre mener at det er helt nødvendig for lærere å ha en mulighet til både å fornye og komplettere sin kompetanse etter endt utdannelse og i løpet av sine yrkesaktive år.

Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere. Spesielt prekær er situasjonen innen realfagene. Vi er opptatt av at lærerne skal ha et solid faglig og pedagogisk fundament, og vil derfor arbeide for økte bevilgninger til målrettede etter- og videreutdanningsordninger for lærerne. Venstre har gått til valg på løftet om å bruke 3 milliarder kroner på lærernes kompetanseheving i perioden 2005-09, og vi vil fortsette å kjempe for dette.

Venstre ønsker også å innføre et såkalt “kompetanseår” for lærere, og har fremmet forslag om dette i Stortinget. Forslaget har fått bred støtte fra blant annet Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Elevorganisasjonen – men fikk dessverre ikke flertall i Stortinget. Det er skuffende at ikke andre partier innser viktigheten av å kunne få til en ordning med et kompetanseår.

Forslaget innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon med full eller delvis lønn for å ta relevant etter- og videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid. Et slikt tiltak vil blant annet bidra til å øke lærernes kompetanse, bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, og sikre at lærerne både får den motivasjon og kunnskap som det kreves for å være lærer i dagens samfunn. Samtidig kan dette bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer, noe som er nødvendig i forbindelse med en ytterligere rekruttering til yrket.

Vi må bare konstatere at Venstre ligger i forkant når det gjelder å ta i bruk radikale virkemidler for å styrke lærerne faglig. Vi kommer til å fortsette å arbeide for kompetanseåret. Et mål på veien er å få til prøveordninger i utvalgte kommuner i samarbeid med partene i arbeidslivet, finansiert som et spleiselag mellom stat og kommune. Læreren er nøkkelen til en bedre skole, og Venstre kommer til å fortsette å kjempe for en faglig styrking av lærerne.

Vera Lysklætt
stortingsrepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**