Klaus Iversen, Sogn og Fjordane Venstre sin 2. kandidat

Klaus Iversen er 54 år og privatpraktiserande advokat med eige kontor i Måløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Klaus Iversen

Foto: Vågsøy Venstre

Oppvaksen på Raudeberg i Vågsøy. Klaus har hatt forskjellige styreverv innan næring, organisasjons- og foreningsliv. Har vore i kommunestyret i Vågsøy dei siste fire åra, og er leiar for helse- og sosialutvalet.

Her er Klaus Iversen sitt innlegg i valavisa:

Venstre vil at folk skal bo og virke i fylket

Det å ha et godt sted og bo og virke for seg selv, sin familie, sine slektninger, sammen med venner og kollegaer, er av de fundamentale goder for mennesker ut over de rent fysiologiske behov. Derfor er det viktig at vi legger til rette for at fylket og de enkelte kommuner blir best mulige lokalsamfunn å bo og virke i for flest mulige.
Hvordan skape lyst til å etablere bedrifter, skape arbeidsplasser og bidra til utvikling av lokalsamfunnene i fylket er kanskje den største utfordringen Sogn og Fjordane har. Og det finnes ikke enkle svar på problemstillingene.
Likevel, vi har store naturgitte ressurser i form av fiskeri, reiseliv, vannkraft, olje og gass for å nevne noe. Vi har en rekke små og mellomstore bedrifter som ligger langt fremme nasjonalt og internasjonalt. Videre har vi høyskoler og forskningsmiljø som hevder seg godt i konkurransen med andre tilsvarende miljøer. Vi har unik natur, gode kulturtilbud og miljøkvaliteter som mange misunner oss.
Dette er ressurser og kvaliteter som er avgjørende for verdiskaping og velferdsutvikling, — for fylket og for landet. Vi bidrar for landet med ressurser flere ganger folketallet vårt. Et variert næringsgrunnlag, desentralisert utdanningstilbud, helsetilbud og gode samferdselsløsninger er avgjørende for å kunne utnytte disse ressursene slik at byer og tettsteder kan fungere som gode bo- og arbeidsområder.

Venstre vil i kommende fylkestingsperiode derfor:
legge til rette for bedre samarbeid og kommunikasjon mellom utdannings- og forskningsmiljøene og næringslivet.
støtte grundere i arbeidet med å utvikle fremtidens arbeidsplasser i et nyskapende næringsliv.
at Stad-tunnelen blir bygget så snart som mulig med statlige midler.
at fylket får større del i utnyttelsen av ressurser i og utenfor fylket gjennom bl.a. industrietableringen på Lutelandet, etableringen i Sløvåg og basevirksomheten i Florø.
at det blir utarbeidet planer og kostnadsoverslag over gode landbaserte kommunikasjoner nord / sør langs kysten, herunder kryssing av Nordfjorden med bro Vemmelsvik — Risøy.
Reiselivet er og vil bli en enda sterkere motor for utviklingen av verdensøkonomien i tiårene som kommer. Da må vi ikke stelle oss slik at merkevaren verdsarvstatusen i Nærøyfjorden og Geirangerfjorden gir oss kan gå tapt fordi regjeringen ikke vil nytte noen milliarder kroner ekstra på det miljøvennlige alternativet å legge kraftlinjen fra Fardal til Ørskog i sjøkabel, og gjerne fra Aurland. Det kan i et langsiktig perspektiv være å spare på ørene og la kronene fare.
Venstre vil at vi skal ta vare på den urørte naturen vi har igjen i disse områdene og nytte disse unike kvalitetene til å bygge ut et enda sterkere reiseliv i tillegg til den inspirasjon og rekreasjon det gir oss som bor og virker i dette flotte fylket.

Klaus Iversen, Vågsøy — 2. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**