Nettmøte på Ringerikes Blad

I forbindelse med nettmøtet på Ringerikes Blad i dag var det stort engasjement blant velgere og politikere. Roar Olsen fulgte nettmøtet og oppdaterte vår hjemmeside kontinuerlig.
Husk å stemme på Helge som ordfører på www.ringeriksporten.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

På spørsmål om stadion-saken svarte Helge Stiksrud:

Jeg er glad for å få dette spørsmålet slik at jeg kan redegjøre for Venstres holdning. Slik denne saken har utviklet seg har det kommet nye momenter hele tiden – det er et faktum som vi politikere må forholde oss til. Det må ikke være slik at dersom en sak bare har versert lenge nok, så skal den gå gjennom selv om vi ikke har full oversikt over konsekvensene. Det er etter mitt syn uansvarlig. Grunnene til at jeg og flere gikk inn for utsettelse er følgende: 1. Uklarhet i avtalen om størrelsen på totalt kommunalt bidrag, kommunale kostnader i driftsfasen, kommunens ansvar for infrastrukturkostnader og Hønefoss Stadion AS/HBK sine utbyggingsrettigheter i fase 3 og 4 i utbyggingen. 2. Ringerike kommune har ikke hatt bistand av jurister med spesialkompetanse på avtalerett for å avklare eventuelle punkter hvor det kan oppstå uklarhet om forståelse av avtalen. 3. Uklarhet om reguleringsplan – forholdet til idrettshall. Disse punktene er viktige for de kan ha betydning for pengebruken i kommunen og forvaltningen av dette viktige grønne området i Hønefoss for framtiden. Min viktigste oppgave som folkevalgt er å ivareta interessen til alle innbyggere i kommunen – slik sett føler jeg at det er viktig å vite konsekvensene av vedtak jeg er med på. Generelt kan jeg si at 8 år er uholdbart lang tid, men årsaken til det ligger ikke bare hos oss folkevalgte eller kommunens administrasjon

Listekandidat og høyrepolitiker Bjørn Hamborg, som også er Hønefoss Ballklubb engasjert spurte om Helge Stiksrud noen gang har følt seg inhabil i stadionssaken?

Helge svarte slik:
[em]Jeg vurderte det og kom raskt fram til at jeg ikke følte meg inhbil. Det ville jo være rart om de som bor i et område skulle være de eneste som ikke kunne uttale seg eller være med i belslutningsprosessen. Hva med kommuneplan- og budsjettbehandlinger i denne sammenheng?’

Ytringsfrihet for kommunalt ansatte var også et tema under nettmøtet i dag og Helge svarte innsender dette:

Ytringsfrihet må gjelde alle – selvfølgelig også kommunalt ansatte. Det er hjemlet i norsk lov. Medarbeidere på alle nivåer må ha lov til å fortelle om problemer og sørge for at disse utfordringer blir tatt opp av ledelsen. Det er viktig at åpenhet ikke straffes, men belønnes. Jfr. den debatten som nettopp har vært i næringslivet om varslere.

Noen har ønsket å vite noe om hva ordførerekandidaten Stiksrud mener om Ringeriksbane / Bergensbanens forkortelse og utbygging av E-16. Hva Helge Stiksrud mener om kjønnsnøytralt ekteskap har pgså vært brakt på bane.

Generelle kollektivspørsmål har også opptatt noen av innsenderne, her svarte Helge Stiksrud slik;

Å reise kollektivt er å ta miljøansvar i praksis. Problemet med kollektivtrafikken i Hønefoss er er at den må stange i de samme køene som alle andre. Bedret framkommelighet for buss, lavere priser og hyppigere avganger er stikkord. Bedre framkommelighet gjør at flere tar buss og det også blir lettere for dem som må bruke bil. Venstre gikk i sin tid inn for en østlig veiløsning i Hønefoss, men dette ble nedstemt i kommunestyret. Det er uklart hva det nye kommunestyret vil gjøre med veiproblematikken i Hønefoss, men uansett må vi bedre forholdene både for kollektivtransport, gående, syklende og bilbrukere. Her er det behov for et bredt politisk samarbeid og spørsmål.

Hva Ringerike Venstre ønsker å gjøre med skolen lokalt har også blitt besvart på følgende måte;

85% av budsjettet i Ringerike kommune går i dag til skole og omsorg og kommunen har svak økonomi. I denne situasjonen er det viktig at vi bruker pengene mest mulig effektivt. Venstre er derfor mer opptatt av innholdet i skolen enn skolestrukturen. Gode lærere er viktig for elevers læring og Venstre går inn for å styrke lærerkompetansen. Videre må sambeidet mellom skole og hjem styrkes. Respekt for læreren må gjenreises. Skolen er først og fremst til for læring.

Vedr. Venstres forslag om grenseløst ungdomskort, så er interessen for dette også for studenter i aldersgruppen 20-30 år. På spørsmål om hva Venstre vil gjøre for dette, svarte Stiksrud følgende;

Ja det vil vi arbeide for, men det viktigste i første omgang er å få aksept for at Sollihøgda ikke skal være “bomstasjon” for ungdomskortet. Venstre vil arbeid for at ungdomskortet kan utvides til f.eks 30 år og at det for alle pendlere blir “sømløse” overganger til transportmidler i Akershus og Oslo. Kollektiv-transport er miljøbevisthet i praksis.

Fremkomeligheten igjennom byen var også leserspørsmål og Helge Stiksrud svarte slik:

Det nye kommunestyret må gripe fatt i denne saken så fort det lar seg gjøre. Her bør det ligge an til bred politisk enighet, for alle er enige om at noe må gjøres! Som du sikkert er enig i finnes det ikke noen opplagte og enkle løsninger på kort sikt. Da hadde noe vært gjort før. Venstre har lenge tatt til orde for og har hatt forslag som kunne bidratt til at byen både blir penere og mer levende. Allerede tidlig på 90-tallet tok Venstre til orde for å ta elven i bruk. Hønefoss må utvikles for å bli enda mer attraktiv – dette er viktig både for byen og bygdene rundt. Kulturtilbudene er viktig for å ha en levende by og det må til et samarbeid med gårdeiere for å få til forskjønnelser. Samarbeid er igjen et stikkord!

Eggemoen og utbygging av denne til flyplass er også et tema som interesserer mange, her kan du lese hva Helge svarte innsender om Tronruds ønske om å bygge ut flyplassen;

Dette har jeg foreløpig bare lest om i Ringerikes Blad og så vidt jeg vet foreligger det ennå ikke noen konkrete planer eller søknader om dette. Venstre vil følge en eventuell utvikling i denne saken nøye og regner med at det blir en god dialog slik at vi ikke får noen repetisjon av stadionsaken. Jeg forventer at alle folkevalgte blir orientert og får samme tilgang til informasjon dersom det skjer en utvikling på Eggemoen i retnig av småflyplass. Beslutningen etter folkeavstemningen står fast

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**