Venstre vil ha klimakommuner

FNs klimapanel har slått fast at vi allerede i dag ser klimaendringene, at de er et resultat av menneskelig aktivitet, at endringene kan føre til store negative konsekvenser og at det haster å få utslippene ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En rekke studier viser dessuten at det vil være langt rimeligere å gjennomføre tiltak i dag, fremfor å møte de negative konsekvensene i fremtida. Rapporten “Betydningen av kommunal klimapolitikk. Virkemidler potensial og barrierer” utarbeidet av CICERO, Senter for klimaforskning, konkluderer med at kommunene sitter på virkemidler som kan bidra til å redusere utslippene med inntil 15 pst.

Venstre mener derfor kommunene har en sentral rolle i norsk klimapolitikk og at dette har blitt for lavt prioritert til nå. Vi foreslår defor å bevilge 100 mill. kroner i tilskudd til klimakommuner som skal fungere som storstilte demonstrasjonsprosjekter for hvordan man i kommunene, gjennom samarbeid mellom det offentlige, innbyggerne og lokalt næringsliv kan redusere utslippene av klimagasser.

Effektive transportløsninger, utvikling av fornybare energikilder, løsninger for behandling av avfall og nytenkning innen rasjonell arealplanlegging er eksempler på tiltak og løsninger som kan utvikles gjennom ordningen.

Venstre mener også det er viktig å gjennomføre klimatiltak nasjonalt. Dette åpner for nye spennende teknologiske muligheter og kan gi grunnlag for nye bedrifter og et fremtidsorientert næringsliv. Nasjonale tiltak er både god klimapolitikk og god næringspolitikk.

Vera Lysklætt
stortingsrepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**