Skal Arbeiderpartiets vinglete kurs vedvare

Fet Arbeiderparti har de siste 4 årene stort sett overlatt den politiske styringen av Fet kommune til rådmannens stab, med SP, SV og KrF på slep. Men har de hatt en stø politisk kurs?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når vi ser på følgende eksempler, så er vel egentlig svaret klart og entydig "nei".

Grønne lunger
Arbeiderpartiet sier de vil bevare grønne lunger, men Nerdumparken vil de bygge ned med barnehage, vei, fortau, støyskjermer, parkeringsplasser og pleiehjem.

Sikker skolevei
Arbeiderpartiet vil sikre elevenes skolevei, men på Nerdrum har de brukt over 25 år uten å få til et eneste fortau.

Kommunale veier
Arbeiderpartiet vil etter press fra sentrumspartiene brøyte alle veier gratis, men vil ikke ofre ei eneste krone på sommervedlikehold av nedkjørte kommunale veier hvor fartsdumper har skapt seg selv.

Fetsund sentrum
Arbeiderpartiet vil gjerne utvikle Fetsund til et solid og levedyktig bygdesentrum, men prioriterer området lavt utbyggingsmessig og er ikke villige til å skaffe nødvendig grunnarealer til utbyggingsformål. Det kommunale tjenestetilbudet i Fetsund sentrum er på et lavmål.

Eldreomsorg
Arbeiderpartiet har bidratt til at noen få eldre får et førsteklasses pleietilbud på Pålsetunet, mens andre må pleies hjemme, enten de vil eller ikke.
I følge opplysninger gitt av Fet kommune til Statistisk sentralbyrå får kun 10 % av personer over 80 år tilbud om heldøgnspleie på Pålsetunet.

Fysioterapitilbud
Arbeiderpartiet vil øke det kommunale fysioterapitilbudet til eldre, men Fet kommune er blant de dårligste på Romerike når det gjelder behandlingstilbud til vanlige innbyggere. Arbeiderpartiet har gått i mot flere driftsavtaler med private fysioterapeuter.

Ungdomstilbud
Arbeiderpartiet snakker varmt om å samarbeide med frivillige lag og foreninger for å skape trygge arenaer for uorganisert ungdom.
Like vel yter ikke Fet kommune ei eneste krone i støtte til dette formålet, med unntak av idrettslagene og kulturskolen. Over 50% av alle unge over 14 år tilbys ikke noen form for fritidstilbud, og verst er det for de i gruppen 16 — 20 år. Dette kommer av at svært mange voksne frykter bråk og høy musikk, men dagens ungdom er ikke verre enn sine forgjengere.

Sosial boligbygging
Fet Arbeiderparti snakker til stadighet om å starte opp prosjekter for å sikre førstegangs boligsøkende en billig bolig. Like vel overlater de all bygging av nye bokliger til spekulanter som driver boligprisenne rett til himmels, slik at de unge ikke får råd til å verken kjøpe eller leie bolig.

Eksemplene viser her at Fet Arbeiderpartis politiske kurs er konstant ustø.
Dersom du som velger ønsker stø politisk kurs og mer rettferdig fordeling av skattekronene og fellesgodene i Fet, må du stemme på et sentrumsparti.

Stem på Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**