Mer til de mesttrengende

Innlegg til Ringerikes Blad fra Anne-Marit Lillestø.
Et velferdssamfunn måles etter
hvordan vi tar vare på de svakeste.
I Norge er det ikke lenger
viktigst å gi mer til alle, men
å hjelpe enkeltmennesker som
trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne-Marit Lillestø

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre


Venstre vil:

● Utvide støtteordningene for familier med tunge omsorgsoppgaver.

● Iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med adferdsproblemer.

● Sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil ved å tilby utvidede hjemmetjenester. Dette gir en verdig alderdom.

● At skattesystemet skal ha et høyt bunnfradrag, noe som kommer de med lave inntekter til gode. Dette er en sosial og rettferdig skattepolitikk.

● At lokalsykehusene skal være bærebjelken i morgendagens helsesystem. Nærhet til helsetilbudet gir trygghet.

● Ha en garantert minsteinntekt, eller borgerlønn, til dem som trenger det mest.
Dette for å sette folk i stand til å hjelpe seg selv.

● Ha et system hvor tannbehandling dekkes av det offentlige på lik linje med fastlegeordningen.
I første omgang ønsker vi gratis tannhelsebehandling til sosialklienter og minstepensjonister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**