Stokke Venstres svar på Tønsbergs Blads velgerguide

I Tønsbergs Blads torsdagsutgave (06.09) av papiravisen har samtlige sju partier som stiller til valg i Stokke besvart 10 ulike spørsmål fra avisen. Du vil finne Stokke Venstres svar nedenfor knyttet til de ulike spørsmålene.
Vi ser at vårt svar om BCC kunne vært formulert enda tydligere, så la det ikke være tvil: Vi synes BCC på Brunstad er stort nok!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tbg Blad logo

1 Hvor mye større bør BCC bli?
Prinsipielt mener vi at det ikke bør skje flere utvidelser av området, men dersom det allikevel skulle bli vedtatt eventuelle større utbygginger må et vedtak ha gjennomgått konsekvensutredninger før noe mer skjer.

2 Hvordan vil dere utvikle Borgeskogen næringsområde videre?
En videre utvikling ut over allerede godkjente grenser av Borgeskogen, må skje skånsomt. I dag ligger området skjermet sett fra E-18 og dette må fortsatt vektlegges. Videre vil hensynet til natur og LNF områder være svært viktig.

Torp området som ble anskaffet til næringsformål må utvikles. Videre er det ledige næringsareal på Sundland.

Miljø, fly

Foto: Luth

3 Er grensen nådd for flystøyen fra Torp?
Det viktigste her er ikke å gi dispensasjoner for flyginger utenfor dagens tillatte åpningstider for landing/avgang.
Selvsagt skal all aktivitet være innenfor de gitte støynormer i de ulike sonene. (Venstre fremmet forslag om nei da saken om disp. var oppe til behandling i komm.styret mars 2007 (1V + 2 SV)

Viktig er også en skjerping av flyplassenes bruk av kjemikalier etc. Som offentlig eier har både kommuner og fylkeskommune en viktig oppgave med hensyn til miljø.

4 Vil dere ha en Vestfjordforbindelse med Nøtterøy?
Det er vel Nøtterøy som trenger en ny fastlandsforbindelse? ;o))

Vi innser helt klart virkeligheten av at en landkommune må ta i mot trafikk fra en øykommune. Vi er skeptiske til en veiløsning i Melsom-området da store landsbruksarealer og et flott kulturlandskap vil gjennomgå store endringer.

Dersom en ny veiforbindelse skal lages bør den etter Stokke Venstres mening legges lenger mot nord, da en stor del av trafikken skal videre nordover på E18. Da er korteste vei til E18 lenger mot nord. En ny vei må legges i tunnel, og med en ny løsning kan kanskje også løse et gammelt veiproblem på RV 303 Hogsnesbakken

Soletunet

Soletunet

5 Hvor mange nye sykehjemsplasser vil dere bygge de neste fire årene?
I likhet med flere av de politiske partiene i kommunen ønsker Venstre en videre utbygging av sykehjemsplasser. All befolkningsstatistikk viser at antallet eldre over 80 år fordobles de neste 35 år, og i tillegg vet vi at det de siste 10 årene har det vært en dobling av antall yngre omsorgstrengende.

Når det gjelder antall plasser vil Venstre få fram best mulige prognoser på utviklingen i Stokkes befolkning sett opp mot de plasser som er etablert. Deretter må det legges et løp for utbyggingstakten.

Ellers er utfordringen ikke selve investeringen i bygging av sykehjemsplassene men den bemanning som skal på plass og som vil inngå i framtidige driftsbudsjett.

Vi har de seneste år satset nasjonalt på et Barnehageløft. Nå er tiden virkelig inne for et nasjonalt løft på sykehjemsplasser!

Kyststi Melsomvik

Kyststi Melsomvik


6 Hvordan vil dere sikre allmennhetens tilgang til strandsonen?
Kyst og skjærgård må bevares og utvikles for allmennheten, med tilrettelegging for funksjonshemmede. Det må være tilgjengelige parkeringsplasser, samt avsatte plasser for funksjonshemmede.

Opparbeidelse av offentlige badestrender må fortsette i de kommende år.

Kyststien må videreutbygges og der hvor trasevalg ikke er optimale må man fortsette kommunikasjon med berørte grunneiere for å få på plass en løsning alle parter kan akseptere.


7 Hvor mange flyktninger vil dere ta i mot per år?

Stokke bør ta imot det antall flyktninger UDI anmoder kommunen om å bosette. I perioden 2005-2007 var dette antallet 30 flyktninger og omfanget bør ikke være mindre i de kommende år.

Framtida


8 Hvordan skal dere redusere klimautslippene i Stokke?

Først må energi — og klimaplanen fra 2003 tas opp av skuffen, revideres og ikke minst; følges! Venstre vil også ha et klimaregnskap slik at vi kan se om klimaplanen følges. Mange enkeltsaker er foreslått i vårt program som oppvarming med vannbåren varme, kommunens bilpark må benytte klimanøytralt drivstoff, fjernvarmeanlegg ved større utbygginger m.m.

Fra programmet:
MILJØHENSYN MÅ VÆRE IVARETATT I ALLE VEDTAK I KOMMUNEN BÅDE VED INNKJØP, UTBYGGING OG DRIFT. STOKKE MÅ BLI EN MILJØKOMMUNE.


9 Stokke er den kommunen med prosentmessig størst befolkningsvekst i Vestfold. Hvordan skal dere takle dette de neste fire årene?

Nye utbygginger må sees opp mot eksisterende infrastruktur i enda større grad enn i dag. Vekst må ikke være noe mål i seg selv, dersom kommunen ikke har økonomi til å ta veksten. I de langsiktige planer er det ønskelig med en vekstrate på 1,1 % og at den største veksten skjer vest for E18 samt noe i Stokke sentrum men at kystsonen blir minst belastet med nye utbygginger.


10 Hvordan skal dere få ski-NM til Stokke?

Et ski-NM vil bety god markedsføring av kommunen. Stokke kommune kan stille garantier for bestemte utbygginger tilknyttet arrangementet. Videre må kommunen være medhjelper med lobby virksomhet overfor Skiforbundet og andre beslutningstakere.

Kommunen må sammen med idrettslaget arbeide for å få til et trekantsamarbeid mellom Stokkes næringsliv, kommune og idrettslag slik at man står sterkere i en søkeprosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**