Venstres tiltak for en bedre skole

Betydningen av kunnskap og kompetanse som basis for en god skole kan ikke understrekes nok. Det ser det heldigvis ut som andre også har fått øynene opp for. Både SV og Ap følger nå etter Venstre i vektlegging av at kunnskap og kompetanse er avgjørende for skolen. Venstres nylig vedtatte skolepolitiske manifest signaliserer enda tydeligere at det er Venstre som er skolepartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Øystein Nilsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Og det skal vi fortsette å jobbe for, både lokalt og nasjonalt. Venstres initiativ for å få på plass et kompetanseår for lærere som en nasjonal ordning ble nedstemt i Stortinget i fjor, men gjennom god lokal jobbing har vi fått på plass utredning av dette forslaget i både Oslo, Bergen, Stavanger og i Telemark. Dette er et godt eksempel på hvordan vi også fremover skal jobbe sammen lokalt og nasjonalt. Skolen er og skal være en av våre viktigste allmenndannende samfunnsinstitusjoner, både som demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer.

Et underliggende stikkord for Venstres skolemanifest er tillit. Venstre har en grunnleggende tro på at de beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skal dyrkes fram, ikke kveles av direktiver ovenfra. Noen av de viktigste tiltakene Venstre vil fremheve er:
– Nasjonale rammer for skolens innhold, men langt mindre detaljstyring fra staten innenfor disse rammene.
– Omlegging og utvidelse av lærerutdanningen til fem år.
– Å sikre rekruttering av realfag- og språklærere.
– Mer fordypning og strengere praksiskrav for lærerstudentene.
– Å gradvis innføre et kompetanseår for lærere.
– Å innføre seniortiltak for å sikre at lærere står lenger i arbeid.
– Å sikre læreren stor pedagogisk frihet.
– Økt satsing på og en omstrukturering av rådgivningstjenesten.
– Å legge til rette for en rådgiver-spesialisering som et eget og dedikert utdanningsløp.
– Å styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen – spesialpedagoger på hver skole.
– Å fortsette med nasjonale prøver.
– Å sikre regelmessig skolepolitisk debatt i folkevalgte organer.
– Økt satsing på mappevurdering heller enn nasjonale avsluttende eksamener.
– Å styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspråklige.
– Å styrke og rendyrke yrkesfagene.
– Å styrke kultursatsingen i skolen.
– Å gi rektor større handlingsrom ved å styrke skolene med administrative funksjoner.

Av:
Øystein Nilsen
4. kandidat Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**