10 punkter for et bedre miljø i Telemark og Skien

Det har ikke blitt så mye fokus på miljøet i denne valgkampen som en kunne håpet. Jeg har lyst til å gå gjennom 10 punkter som vi må jobbe videre med etter valget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Mer kollektivkjøring, mindre privatbilkjøring. Da må vi gjøre buss og tog billigere, og det må være flere avganger og ruter. Det er noe håpløst galt når det er billigere å kjøre bil med en person enn buss og tog. Vi må også være villig til å legge begrensninger på privatbilkjøringen. Dette har jeg ikke noe klart svar på hvordan man skal gjøre det i Grenland. Særlig nå når veiprising er utsatt på ubestemt tid.

2. Mer sykkelbruk. Det må bygges flere gang og sykkelveier langs trafikkerte veier som Mælagata, Klyveveien, Sneltvedtveien osv., og langs Skienselva. Det må dessuten merkes sykkelstier gjennom sentrum. Dette blir særlig viktig dersom det skulle bli forbudt å sykle på fortau, hvilket det snakkes om, og hvilket jeg er sterkt i mot.

3. Mer miljøvennlig oppvarming. Vi må fase ut oljefyrer, og gå over til biobrenselanlegg, varmepumper, jordvarmeanlegg, miljøvennlig ved- og pelletsovner etc. Her må offentlige bygg gå foran, og det må drives aktiv informasjon til private. Og etterhvert må det komme et forbud mot å brenne olje til oppvarming. Arbeidet med energiøkonomisering må intensiveres.

4. Biler og busser må gå over til mer miljøvennlig drivstoff, slik som gass, hydrogen og innblanding av biologisk drivstoff i vanlig diesel/bensin, eventuelt bruk av hybridbiler som delvis går på strøm og delvis på flytende drivstoff.

5. Arealplanleggingen
må legge opp til tettere byer, slik at transportbehovet bllir mindre.

6. Offentlige innkjøp må vurderes på bakgrunn av miljøvennlighet. Det må være et mål at alle offentlige innkjøp har et miljøstempel.

7. Vi må bli bedre på resirkulering og gjenbruk. I Skien skal det ved kommende årsskifte startes innsamling av matavfall og plast, i tillegg til papir, miljøfarlig avfall og restavaff som innsamles nå. Det må jobbes for å samle inn ved husstandene også glass og metall. Det er en altfor stor del av dette som nå går i grå dunk, istedenfor å bli syklet, bært eller kjørt til miljøstasjonene.

8. Dyrka mark må vernes mot nedbygging.

9. Utarbeide utfordrende planer for reduksjon av klimagasser. Her må kommuner, fylkeskommune og industrien gå sammen. Det bør utarbeides en plan for Grenland, kanskje for hele fylket sammen. Det bør legges opp til en årlig drøfting i kommunestyrene og i fylkestinget om dette for at vi alle skal klare å holde fokus på det.

10. Det må iverksettes gjentatte informasjonstilta
k knyttet til klimaproblemet, en “Klimavettkampanje”. Her bør både stat og kommuner og fylkeskommuner bidra. Og også industrien på grunn av de store utslipp av klimaødeleggende gasser som industrien foretar. Temaet for informasjon bør være sammenhengen mellom våre utslipp og klimaproblemene og hvordan enkeltindividet kan bidra til å redusere utslipp uten forringelse av sin livskvalitet.

Gustav Søvde,
2. kandidat til Telemark Venstre
3. kandidat til Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**