Krever konkret klimahandling

Venstres landsstyre vil gratulere Åslaug Haga med utnevnelsen som Olje- og energiminister. Venstre forventer at regjeringsendringen ikke bare er en symbolsk handling, men fører til et klimaskifte i regjeringens miljøpolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil bidra til et forlik i Stortinget om klimameldingen nå i høst, men det krever et vesentlig større ambisjonsnivå, mer konkrete klimatiltak og mer forpliktende målsetninger.

Norges troverdighet som miljøpådriver er avhengig av at vi reduserer utslippene av klimagasser hjemme. Det er bra med klimabistand, mye klimabistand, men det må ikke skje på bekostning av at Norge sammen med andre rike land tar en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn. En slik omlegging krever en storstilt satsing på opp mot en halv milliard kr. på forskning og teknologiutvikling — som også vil komme norsk næringsliv til gode. Norge må gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen.

For at Norge skal nå Kyotomålet og bidra til å redusere klimatrusselen har Venstre følgende krav til høstens klimaforlik:

Satsing på fornybar energi må økes ved at Grunnfondet økes fra 10 til 40 milliarder kr innen 1. januar 2009, og ikke til 20 milliarder slik Regjeringen legger opp til.

Gasskraftverk skal ha CO2-håndtering. Kårstø slipper allerede ut 100 000 tonn CO2 i måneden. Dette tilsvarer 400 000 privatbiler. Kårstø må renses slik Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen.

Oppvarming med olje må avvikles innen 2012.

Sokkelen må elektrifiseres for å redusere utslippene av CO2 fra oljeplattformene. Det må utvikles en plan der elektrifisering ses i sammenheng med framtidige havgående vindmøller som skal gi strøm til land.

Norges utslipp i 2020 skal være på maksimalt 40 mill. tonn CO2-ekvivalenter.

I tillegg til disse kravene til et klimaforlik i Stortinget, forventer Venstres landsstyre en betydelig satsing på miljø- og klimatiltak allerede i statsbudsjettet for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**