Advarer mot en sterkere partipolitisk styring av utviklingshjelpen

Venstre vil advare regjeringen mot en sterkere partipolitisk styring av utviklingshjelpen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Utviklingsminister Erik Solheim øker støtten til Latin-Amerika, noen som bekrefter hans iver etter å støtte regjeringer med hans egen ideologiske farge, fremholder Anne Margrethe Larsen, Venstres utenrikspolitiske talskvinne.

Svekker fattigdomsorienteringen
Da landene i Latin-Amerika er mellominntektsland, mener hun at dette bidrar til å svekke fattigdomsorienteringen innen norsk utviklingspolitikk. Videre bidrar det til å spre den norske utviklingshjelpen enda tynnere utover, noe som kan gå på bekostning av den samlede effekten av bistanden.

Anne Margrethe Larsen har merket seg at det er en relativt liten økning i den bilaterale bistanden generelt, og særlig til Afrika, mens det er en relativt stor økning til de tematiske innsatsområdene, for eksempel nødhjelp og humanitær bistand. Nesten all økning i den bilaterale bistanden er til såkalte regionbevilgninger, der Utenriksdepartementet selv kan bestemme hvilket land bistanden skal gå til.

– Dette bekrefter Solheims ønske om å ville styre tematiske veivalg selv, og ikke la Stortinget bestemme hvor mye som skal gis til de enkelte samarbeidsland, fremholder Anne Margrethe Larsen.

– Det gir mindre forutsigbarhet for mottakerland og større avhengighet av en god relasjon til Norge. Dette markerer et skifte fra Frafjord Johnsen som var mer opptatt av å tilpasse seg de enkelte lands utviklingsstrategier, understreker Anne Margrethe Larsen.

Bra at U-hjelpen økes
Venstre har ellers merket seg at utviklingshjelpen foreslås økt til 0.98% av BNI. Årets økning innebærer en stor reell vekst i utviklingsbudsjettet, som foreslåes hevet til neste 22,3 mrd. kroner.

– I en slik situasjon er det all grunn til å fokusere ikke bare på kvantitet, men også kvalitet, fremholder Anne Margrethe Larsen. – Venstre vil heller ha god bistand enn mye bistand, understreker hun.

NORAD forsvinner?
Venstre mener derfor det er oppsiktsvekkende at budsjettforslaget nesten ikke gir Norad en budsjettøkning, mens Utenriksdepartementet får en hel del. Dette synes å bekrefte en pågående trend med sikte på nedbygging av Norad, muligens med sikte på å integrere Norad i Utenriksdepartementet. Dette mener Anne Margrethe Larsen er uheldig da Norad har ansvaret for den faglige kvalitetssikringen av norsk bistand.

– Når bistandsbudsjettet øker mye mer enn tilskuddet til Norad, betyr det dermed mye mindre kvalitetssikring pr. krone enn før, understreker hun.

– Dette kan på sikte redusere kvaliteten på den norske bistanden, og svekke vår evne til å lære av våre feil. Anne Margrethe Larsen viser til at Utenriksdepartementet ikke har noen viktig rolle i den faglige kvalitetssikringen, men i den “politisk kvalitetssikring” av bistanden, sier Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**