Fortsatt hvileskjær for høyere utdanning og forskning

– Venstre mener at kunnskapsminister Djupedal burde tatt lærdom av forrige budsjettrunde og hadde forventet at han nå ville komme med et virkelig løft for høyere utdanning og forskning. Vi konstaterer at det ikke har skjedd, og at Regjeringen nok en gang er på full kollisjonskurs med sine egne løfter fra Soria Moria, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Politikk handler om å prioritere, og jeg er svært skuffet over at Regjeringen velger å nedprioritere framtida på denne måten. Det er tydelig at barnehager, utvidet timetall og frukt og grønt går på bekostning av et nødvendig løft for forskning og høyere utdanning, påpeker Dørum.

Hvileskjæret fortsetter
– Jeg kan ikke se at kunnskapsministeren gjør noe for å rette opp kuttet på knappe 300 mill. kr i basisbevilgninger til universiteter og høyskoler — hvileskjæret bare fortsetter, sier Dørum.

Dørum er heller ikke fornøyd med satsingen på forskerrekruttering.

– 350 stipendiatstillinger, som i realiteten bare er et forsøk på å nulle ut fjorårets skandaløse nullvekst, er på ingen måte tilstrekkelig for å møte behovet i tiden som kommer. NIFU STEP har anslått at det er behov for 520 nye stipendiater hvert år frem til 2016. Forslaget fra Regjeringen kan i beste fall karakteriseres som svært defensivt, sier Dørum.

– Jeg har notert meg at Djupedal hevder at han foretar et løft for vitenskapelig utstyr i dette budsjettet. I realiteten dreier dette seg om 40 mill. kr. i friske midler, mens 200 mill. kr. er omdisponert fra Norges forskningsråd. Dette er lommerusk når vi vet at vedlikeholdsetterslepet bare for universitetssektoren er på over 7 mrd. kr.

Puslete økning i Forskningsfondet
Etter at Djupedal kuttet forskningsfondet med 25 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2006 og bare la på 10 mrd. kroner i 2007 prøver han nå å "reparere" med å bevilge 6 mrd. kroner som først får virkning fra 2009.

— Dette er puslete. Dersom Djupedal og Regjeringen mener alvor med å øke forskningsinnsatsen burde dette beløpet vært betydelig større, sier Dørum, som påpeker at det fortsatt mangler 9 mrd. kroner for at fondet skal komme på samme nivå som regjeringen Bondevik II foreslo i sitt siste budsjett (2006). Dørum minner også om at Venstre har tatt til orde for en fondsbeholdning på 150 mrd. kroner i 2010.

Flere svakheter
– I tillegg til dette er de rødgrønnes budsjettforslag for svakt med hensyn til satsingen på lærerne, bl.a. med hensyn til viktigheten av systematisk kompetanseheving og rekrutteringsplaner. Man vil i realiteten utvide timetallet i skolen med lærere som ikke finnes. Heller ikke norske studenter i utlandet er tilstrekkelig tilgodesett i forslaget, mener Venstres Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**