Jernbaneillusjonen

Terje Lien Aasland fra arbeiderpartiet sier i TA 08.11 at planene for høyhastighetstog er en illusjon. Samtidig sier han " Vi er nødt til å ha en fungerende jernbane som er moderne, som kan frakte både mennesker og gods" og legger videre til "Men det er bare drømmer å realisere dette så lenge vi fortsatt kjørerer rundt på jernbanespor fra 1880".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Dette blir en underlig blanding av selvmotsigelser. Han har rett i at vi har en jernbane infrastruktur i Norge som er mer enn 100 år og som har gått ut på dato for lenge siden. At denne bør byttes ut med moderne jernbane kan vi fort bli enig om. Men er moderne jernbane å bygge på nytt en jernbanetrase som gir bortimot det samme kjøremønster og reisetid som vi har i dag? I Japan har de kjørt høyhastighetstog siden tidlig på 60-tallet og i store deler av Europa er høyhastighetstog allerede godt utbygd og nye traseer bygges hele tiden. Hva legger Aasland i moderne jernbane? Det er små kostnadsforskjeller å bygge en høyhastighetsbane kontra en gammeldags bane for sakte fart. Det som gjør at en jernbane kan benyttes til fart på 250 km/t eller mer er rett og slett hvor krappe svingene er, hvor bratt den er og hvor stabilt man har lagt skinnegangen. Høyhastighetsbane er den moderne jernbanen. Kjører du i dag en gammel T-Ford du vil bytte ut med en moderne bil velger du ikke Ascona eller Volvo Amazon.

Jeg deler fullt ut Aslands ønske om å frakte både folk og gods effektivt på bane. For å få folk til å velge tog fremfor fly eller bil må man vite litt om hva som styrer disse valgene. Reisetid sammen med pris er de absolutt viktigste mekanismene. Det finnes utallig gode studier verden rundt på dette og konklusjonen er tindrende klar. På strekninger hvor det går både fly og tog velger minst 80% av de reisende toget dersom reisetiden med tog er 2,5 timer eller mindre. Dagens tog bruker altfor lang tid mellom de store byene i Sør-Norge til at det er interessant for de reisende. Et nett av høyhastighetsbaner vil gi en reisetid på under 2,5 timer fra Oslo til alle de store byene i Sør-Norge. Dersom "bare" 60% av dagens flytrafikkpassasjerer velger et slikt tog, som også er mye billigere, vil det gi en hyppighet på togavganger som vil gi som "bieffekt" at en stor del av dagens lokale / regionale pendlertrafikk inn til de store byene vil fanges opp.

Det er mange som tror at høyfartsbanen ikke er egnet til godstransport. Det er mot bedre vitende. Norsk Bane AS har et meget detaljert plangrunnlag, helt ned til rutetabeller for både person- og godstrafikk. Med dobbeltspor på Haukelibanen, og godstransport primært om natten, har vi ingen problem med å tilby effektiv godstransport. Tvert imot. For næringslivet vil godstransporten på et høyfartsnett bety nær en halvering av fraktkostnader målt som kr / tonn / km.

Tog

Effektiviteten i en moderne jernbane basert på høy fart er så god at mange av traseene, og ikke minst Haukelibanen, vil være bedriftsøkonomisk lønnsomme. I dag er togdrift i Norge et subsidiesluk. Å flytte mesteparten av flypassasjerne og godstransporten i Sør-Norge over på en effektiv bane gir en svært stor samfunnsgevinst og miljøgevinst.

Politikere i dag må tørre å ha ambisjoner som monner, og de må klare å sette seg faglig inn i de spørsmål de tar opp. Debatten om høyfartstog er i for stor grad preget av innspill som ikke har fått med seg de helt elementære sidene ved slik togdrift. Se og lær av Frankrike, Spania og mange andre land.

Per Espen Fjeld
Styremedlem Norsk Bane AS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**