Framtida krever økt satsing på kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse

Venstre prioriterer satsing på kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse i sitt forslag til statsbudsjett for 2008. — Vi vil gjennomføre et rekordløft for forskning og skole, samtidig som vi prioriterer en fornuftig og gjennomførbar klimasatsing, sier Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Last ned: Venstres alt. budsjettforslag 2008 (pdf).

Leder Lars Sponheim og nestleder Trine Skei Grande presenterte Venstres budsjettforslag på Stortinget i dag. Venstre vil ha en politikk som sikrer fremtidens velferd og verdiskaping samtidig som vi tar et ansvar for å sikre generasjoner etter oss en hverdag uten forurensing.

– Vi prioriterer derfor økt satsing på utdanning og forskning, på miljø- og klimatiltak og fattigdomsbekjempning, der vi på hvert av disse områdene foreslår en påplusning på mer enn 1 mrd kroner ut over regjeringens forslag, sier Lars Sponheim

 - Med så gode økonomiske tider har vi en unik mulighet til å satse på kunnskap og forskning, sier Lars Sponheim.

– Med så gode økonomiske tider har vi en unik mulighet til å satse på kunnskap og forskning, sier Lars Sponheim.

Rekordsatsing på skole, utdanning og forskning
Venstre foreslår en økning i satsingen på skole, utdanning og forskning på om lag 1,7 mrd kroner ut over regjeringens forslag og en utvidelse av forskningsfondet på 34 mrd kroner. Hovedvekten i endringene er en styrking av forskning og høyere utdanning med vel 1,2 mrd kroner, men i forslaget inngår også satsing på kompetanseår og rekrutteringsplan for lærere.

– Med så gode økonomiske tider har vi en unik mulighet til å satse på kunnskap og forskning, som skal sikre velferden og sysselsettingen i framtida, sier Sponheim.

Utover dette foreslås det en omprioritering fra kommuner til fylkeskommuner på 500 mill. kroner for å styrke lærertilgangen til videregående skoler, samt å øke lånerammen for vedlikehold av skolebygg med 2 mrd kroner.

 Venstre vil ha økt satsing på kollektivtransport og jernbane.

Venstre vil ha økt satsing på kollektivtransport og jernbane.

Klimautfordringene skal løses
Venstre foreslår også en kraftig økning i miljø- og klimatiltak på samlet 1,75 mrd kroner utover regjeringens forslag. Venstre foreslår økt satsing på klima- og miljøforskning, økt satsing på kollektivtransport og jernbane, styrket oljevernberedskap, diverse tiltak for ny fornybar energi og alternativt drivstoff og et eget tilskudd til foregangskommuner innefor klimaområdet.

– Skal vi løse klimautfordringene må vi tilrettelegge for at det skal lønne seg å leve miljøvennlig. Det handler om økt satsing på fornybar energi, kollektivtransport og å tilrettelegge for bruk av mer miljøvennlig drivstoff, sier Lars Sponheim.

I tillegg forslår Venstre et samlet skatteskifte fra rød til grønn skatt i vårt alternative opplegg på om lag 3 mrd kroner.

– En vridning fra rød til grønn skatt betyr mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd, og mindre skatt på arbeid, sier Sponheim.

 Venstre etterlyser dessuten økt satsing på fattigdomsbekjempelse.

Venstre etterlyser dessuten økt satsing på fattigdomsbekjempelse.
Foto: Rune Kongsro

Mer til dem som trenger det mest
Venstre etterlyser dessuten økt satsing på fattigdomsbekjempelse, og foreslår en økning på vel 1 mrd. kroner til dette formålet ut over regjeringens forslag.

– Venstres hovedsatsinger er rusomsorg, forsøk med borgerlønn, offentlig finansiert tannhelse, omsorgslønn for foreldre med funksjonshemmede barn, økt satsing på integrering, tiltak for bostedsløse og økt bostøtte. Det handler om å prioritere mer til dem som trenger det mest, sier Sponheim.

Andre viktige prioriteringer
Av andre tiltak foreslår Venstre bl.a. bedrede sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende som ikke finansieres med økt trygdeavgift (også flere tiltak enn regjeringens ene), økt pappapermisjon med en uke, en økt kultursatsing på om lag 145 mill. kroner, 500 flere kvoteflyktninger, flere sivile stillinger i politiet og økt opptak til politihøgskolen, reduksjon i Brønnøysundgebyrene med 10 pst og økt satsing på reiseliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**