Enighet om å løfte kvaliteten i eldreomsorgen

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har kommet til enighet om en rekke tiltak for å bedre innhold, kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. – Jeg forventer at dette gir et langsiktig og mer forutsigbart løft for eldreomsorgen, sier Venstres Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Folk er lei av politisk spill og krangling rundt en av vår tids største utfordringer. Utfordringene i eldreomsorgen er så store og omfattende, både når det gjelder hender, kompetanse, kvalitet og sykehjemsplasser. Det er derfor vi trenger en bredest mulig politisk enighet. Det er jeg glad for at vi har fått med denne avtalen. Nå er jeg opptatt av av regjeringen leverer, og jeg har store forventninger allerede i revidert budsjett til neste år, sier Ludvigsen.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Verdighet
– Dette vil løfte kvaliteten i norsk eldreomsorg, og forplikter på tvers av partigrensene til å jobbe videre for å sikre eldre mennesker verdige omsorgstjenester, uttaler Jan Bøhler (Ap), Johnny Ingebrigtsen (SV), Laila Dåvøy (KrF), Rune Skjælaaen (Sp) og Gunvald Ludvigsen (V).

Eldre mennesker skal ha trygghet for å få dekket sine grunnleggende behov, som blant annet riktig ernæring, forsvarlig medisinsk pleie og gode botilbud. Avtalen sikrer utforming av en verdighetsgaranti.

Klagerett
– Dette vil klargjøre hva eldre mennesker og deres pårørende kan forvente, og tydeliggjøre kravene til omsorgstjenestene. De eldre og deres pårørende skal ha klagerett, uttaler de fem helse- og omsorgspolitikerne.

Det er også kommet til enighet om en kompetanseplan som sikrer satsing på helseutdanningene, rekruttering og forskning. Behovet for nye omsorgsplasser, ombygging og bemanning skal vurderes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.

Hovedpunktene i den felles satsingen er:
I en felles helse- og sosiallovgivning skal det utformes en verdighetsgaranti som blant annet hensyntar dagtilbud, måltider osv.
En kompetanseplan for helsepersonell, forskning og rekruttering.
Behovet for nye omsorgsplasser, ombygging og bemanning skal vurderes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.
Ny og forbedret finansiering av fagskoler innen helse- og sosialfag innen 2009.
Minst ti geriatere (lege med spesialisering på eldres sykdommer) skal utdannes årlig i planperioden (nær dobling av dagens nivå).
Styrking av kompetansetiltak for ansatte uten fagutdanning.
Undervisningshjemmetjenester som prosjekt etter modell av undervisningssykehjem.
Prosjektet etisk kompetanseheving utvikles over tid til alle kommuner.
Investeringstilskudd skal også kunne benyttes til utbygging av enheter i kommunene for lindrende behandling ved livets slutt.
Tilrettelagte plasser i institusjon for demente innen 2015.
Alle kommuner tilbyr tilrettelagte dagaktivitetstilbud til demente innen 2015.
Økt innsats for tilrettelegging av eldres egen bolig.
Det legges frem forslag om opptrapping av kulturtiltak fra 2009.
Stimulering av frivillig sektor til fortsatt bidrag til eldreomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**