Venstres i budsjettdebatten

Kommunestyret behandler i dag budsjett for 2008 og handlingsplan for 2008-2011. Her kan du lese Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten, fremført av Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ordfører,

Venstre har lagt fram et alternativt budsjettforslag som bærer preg av en tøff, men etter vår mening, nødvendig prioritering. Venstres budsjettforslag for 2008 og handlingsplan for 2008-2011 prioriterer flere lærere, bedre læremateriell og nye skoler på Kjeller og Asak til skolestart 2010. Skole — både innholdet i den og den fysiske strukturen som legger rammen for undervisningen — er altså den store vinneren i Venstres budsjett.

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Skedsmo kommune får hvert år ca. 150 nye elever. Det er 150 nye elever som skal ha pulter, bøker og lærere. Og klasserom. Flere steder i kommunen opplever man at elevene nærmest tyter ut av vinduene fordi det er ikke plass til dem. Så får vi paviljonger og andre midlertidige løsninger, mens vi venter på at bygningsmassen skal utvides. Det er bred politisk enighet om — og det kan vi se ut fra de ulike partienes budsjettforslag — at det er tvingende nødvendig å få på plass en ny skole på Kjeller — og det så fort som mulig.

Ny skole på Asak har alltid hatt lav prioritet. Ja, for det er jo allerede en skole der, og ikke er det noe særlig til tilflytting heller i Asak/Leirsund-området. Du får med andre ord ikke tatt unna for elevveksten ved å bygge nytt på Asak. Det er derfor lett å forstå at Kjeller kommer først i køen.

Men det er også veldig lett å forstå Asak-foreldrenes frustrasjon over nok en gang å bli forbigått. Jeg har selv vært på befaring på Asak, og kan skrive under på at behovet der er prekært. Gymsalen er så vidt på størrelse med et vanlig klasserom, og klasserommene er så små at det er vanskelig å se for seg hvordan alle får plass, toalettene er forfalne, og i det siste er det kommet klager på sopp og råte. Det er vanskelig å forsvare at dette skal fortsette i enda flere år.

Venstre mener derfor at det er nødvendig å finne en løsning som gjør at Asak skole kan bygges samtidig med Kjeller. I vårt alternative budsjettforslag har vi lagt inn midler som gjør det mulig. Det kommer ikke uten upopulære kutt andre steder, men det er en prioritering vi kan stå for med rak rygg. Men vi har også forslag om å se på andre måter å bygge og finansiere Asak og Kjeller skoler på, slik at man ikke nødvendigvis behøver å kutte så mye andre steder for å få bygd begge skolene samtidig. For Venstre er det funksjonaliteten som er det viktigste, og med kniven på strupen i et trangt budsjett, stiller Venstre seg spørsmålstegn ved klokskapen i å engasjere arkitekter til å tegne skolene fra bunn av når det kanskje finnes andre løsninger som er mye rimeligere.

Vi vil her i dag fremme verbalforslag om å få en utredning på om det vil være mulig å bygge skolene med ferdigproduserte moduler for å få ned kostnadene, og om finansiering som et offentlig-privat samarbeid kan bidra til besparelser som frigjør midler både til annen investering og drift.

Ordfører,

Venstre er også opptatt av andre ting enn skole. Men det er her Venstre har valgt å satse mest, fordi å satse på skolen er å satse på framtida. Vi har imidlertid også funnet plass på vårt budsjett til å tilføre mer midler til det frivillige organisasjonslivet og til det fantastiske arbeidet som gjøres av frivillige lag og foreninger rundt om i kommunen. Ikke bare fordi det er hyggelig med kultur, men fordi det er oppbyggende for enkeltmennesket og, i mange tilfeller, forebyggende for samfunnsproblemer i den andre enden av skalaen. Derfor vektlegger Venstre en reversering av kuttet i administrasjonstilskuddet og en utvidelse av gratisprinsippet i idretten til også å gjelde for nye anlegg. I tillegg har vi funnet rom til det vi mener er viktige og kostnadseffektive tiltak innen helse-og sosialsektoren.

Ordfører,

For å få et flertall i budsjettbehandlingen må flere partier samarbeide. I forkant av dagens møte har det vært forhandlinger for å få på plass et omforent forslag mellom partier som tilsammen utgjør et flertall. I disse forhandlingene har Venstre vært særlig opptatt av at vi sikrer en økning i antall lærerstillinger, at det legges inn mer penger til læremidler og at byggingen av Asak skole fremskyndes. Venstre har også vært av den mening at når det er vanskelig å finne penger til å sikre disse prioriteringene, må man se på hva som er viktigst i skolen og hva som ikke er fullt så viktig. I den avveiningen har heldagsskoleprosjektet havnet i siste kategori. For det er faktisk viktigere at elevene har gode og mange nok lærere, enn at de er på skolen hele dagen.

Når Venstre kan stille seg bak det omforente forslaget sammen med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF, er det fordi vi langt på vei har fått stort gjennomslag for våre prioriteringer. Det blir flere lærerstillinger, det blir mer penger til læremidler og det blir en fremskynding av Asak skole — om enn ikke like raskt som vi hadde håpet. Vi har imidlertid håp om at de utredningsforslagene våre som vi fremmer i dag, hvis de blir vedtatt, vil vise at det allikevel kan frigjøres midler slik at Asak kan realiseres på et tidligere tidspunkt enn det som ligger til grunn i det omforente forslaget.

Ordfører,

Det omforente forslaget til budsjett for 2008 og handlingsplan 2008-2011 gir et godt utgangspunkt for Skedsmo kommune. Det viser at selv om det er harde tider for kommunene, så evner Skedsmo å levere et budsjett som klarer å holde en forsvarlig økonomisk ramme og gjøre en del prioriteringer som jeg tror har bred oppslutning også utenfor denne sal.

Imidlertid står vi også overfor en del utfordringer som i denne sammenheng ikke er av direkte budsjettmessig karakter. Den suverent viktigste utfordringen vi står overfor, er knyttet til det temaet som i dette øyeblikk diskuteres på Bali, der verdens ledere er samlet for å finne fram til når, hvordan, hvor fort og på hvilken måte vi skal få redusert de globale klimagassutslippene.

Hva som kommer ut av det, er for tidlig å si. Men det som er sikkert, er at globale ambisjoner er lite verdt uten lokal handlekraft som kan sette gode målsetninger om i praksis.

I det siste har det vært lokalt fokus, her i Skedsmo og ellers på Romerike, på kildesortering, håndtering av kloakk og slam, fjernvarmeutbygging og større satsing på miljøvennlige transportløsninger. Dette er alle viktige elementer som inngår i det å ta lokalt klimaansvar.
Jeg er glad for at det er en økende erkjennelse av viktigheten av klimaspørsmålet i alle partier, og i Skedsmo registerer jeg at denne erkjennelsen er tydeligere enn på nasjonalt plan. Det er en unik mulighet, og samtidig forplikter det til handling.

Vi har sjansen i dag til å vedta at det skal settes i gang et arbeid med en helhetlig klimahandlingsplan. Jeg har ambisjon om at det skal bli en plan som aktivt og systematisk følges opp i hverdagen og danner grunnlaget for at Skedsmo blir en foregangskommune i klimaspørsmålet. Et fyrtårn som viser vei slik at andre kan følge etter.

Ordfører,

Budsjetter handler om framtida. Det er Venstres mening at det viktigste vi kan satse på for framtida er skole og miljø. Jeg ser frem til en god debatt, og håper at vedtakene vi gjør senere i dag vil ha både kunnskap og klima i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**