Årsmelding Ørskog Venstre

Her finn du årsmeldinga frå Ørskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ørskog Venstre

ÅRSMELDING 2007

Årsmeldinga tek for seg perioden frå årsmøtet 2006 til årsmøtet 2007.

Årsmøte 2006:
Måndag 11. desember 2006
Kyrkjetorget
3 medlemmer møtte
Innkalling og sakliste — godkjende
Ordstyrar: Knut Sørdal — Skrivar: Ragnar Bakken
Årsmelding 2006: Godkjend
Rekneskap 2006 — revidert — godkjent.
Kontingent 2007 — 50 kr pr medlem lokalt.
Val:
– Ola Sønderland — leiar/kasserar 2007
– Knut Sørdal — kasserar 2006-2007
– Ragnar Bakken — sekretær — 2006 — 2007
– Åse K. Gjære — styremedlem — 2007- 2008
– Vara: 1. Ingar Walbø 2007-2008 — 2. Gro Christiansen 2006-2007 — 3. Frode Synnes 2006-2007 — 4. Randi Otnes 2007 — 2008.
– Revisorar — 2007: Olav Maridal — Ingar Walbø
– Valnemnd 2007: Frode Synnes — Asbjørn Søvik
– Utsendingar årsmøtet MRV: Repr. Frå styret m/vara.
Kommunestyrevalet 2007. Val av programnemnd og nominasjonsnemnd:
Styret utvida med varalista tek dette arbeidet.

Meldingsåret 2006 — 2007:
– Kommunestyregruppa valperioden 2003-2007:
Knut Sørdal — Ola Sønderland — Ragnar Bakken frå Venstre
Ester Walgermo — Else K. Lianes frå KRF
Gruppa har halde møte som oftast måndagane i forkant av kvart kommunestyremøte.
Møtetidspunkt: 18.00 — Stad: Ingeborgstova/Kyrkjetorget.
Saker til drøfting: Kommunestyresakene jf. saklister — og andre aktuelle politiske saker.
Kommunestyremøta i perioden:
14. — 25.01 – 22.02 — 29.03 — 26.04 — 07.06 — 28.06 — 30.08 — 27.09
Nytt kommunestyre 2007-2011: 11.10 — 25.10 — 29.11.

– Kommunevalet — styremøte m.m. 2007:
– Styremøte 05.02.07: Val 2007 vart drøfta.
– Fylkesårsmøte 17.-18.02.07: Ragnar Bakken var utsending.
– Gruppemøte/styremøte 26.02.07: Valliste — samarbeid m.m. vart drøfta.
– Nominasjonsmøte — fellesliste KRF — SP — Venstre — 20.03.07.
– Venstre stilte med desse kandidatane på felleslista:
Åse Karin Gjære — ordførarkandidat direkteval
Ragnar Bakken — Knut A. Sørdal — Heidi Heggem Knutsen — May Sissel Osvik — Ingar T. Walbø — Asbjørn Søvik — Anfinn Tomren — samla 8 kandidatar. KRF hadde 5 kandidatar og SP hadde 7 kandidatar.
– Styremøte 14.05.07 — Tema val 2007 med programarbeid.
– Styremøte 11.06.07 — Arbeid med valprogrammet.
– Styremøte 27.06.07: Programarbeid — valkamp m.m.
– Styremøte 09.08.07: Valkampen
– Styremøte 14.08.07 — saman med KRF og SP: Valkampen vart drøfta.
– Stand — Sjøholt sentrum 18.08.07 + 01.09.07 — debatt m.m.
– Valdag 10. sept. 07:
Ordførarvalet: 1. Thorbjørn Fylling FRP — samla 451 røyster
2. Åse Karin Gjære — samla 438 røyster. Vi mangla 13 røyster!
Felleslista fekk 6 repr. (av 17) i kommunestyret:
Åse Karin Gjære, Knut A. Sørdal , Ragnar Bakken, Heidi Heggem Knutsen, Karl J. Vaksvik SP Odd Asbjørn Nybø KRF
 Fleire gruppemøte i dagane etter valet. Resultat — samarbeid med AP i samband med konstitureringa av kommunestyret. Ei felles politisk plattform vart utarbeidd.
 Kommunestyremøte: 11.10 — 25.10 — 29.11. Gruppemøte på førehand
Varaordførar: Åse Karin Gjære. Form.skap: Åse Karin Gjære og Ragnar Bakken
Heidi H. Knutsen nestleiar i Helse-sosial-oppvekst-kultur. Odd A. Nybø leiar i TNM.
Karl J. Vaksvik 1. vara til 4 i f.skapet. Knut Sørdal n.leiar i kontrollutvalet.

Kontakt:
– Kontakten har vore i høve fylkeslag og Venstre sentralt: v/leiar m.fl.

Utsendingar:
– Ørskog Venstre har vore representert på årsmøte i MRV.

Kommunestyrevalet har vore sentralt i lokallaget sitt arbeid.
Aktiviteten elles har i hovudsak vore knytta til lokalpolitikk i k.styre — f.skap og utvalg.

Sentrale lokalpolitiske saker i 2006/2007 — eit utplukk:
– Budsjett — rekneskap — økonomioversyn(fleire) — Steinholt busenter — ulike reglement —
420kV-linje Ørskog/Fardal – årsmeldingar — eigarskap Ørskog Prestegard — ymse valg —
fleire plansaker — kommuneplan samfunnsdelen — frivilligsentral – reguleringsplanar — handlingsplanar — eigarskap Ørskog Energi — ballbingar – direkteval ordførar — konstitueringssaker – NAV.

Ørskog 14.11.07 Ragnar Bakken — sekretær –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**