Uttalelse fra Landsstyret: Styrk bibliotekene

Venstre mener at bibliotekene er en viktig kilde for å stimulere leseglede for barn, ungdom og voksne, og er — ved siden av skolen — en av våre viktigste allmenndannende institusjoner. Bibliotekene har en nøkkelrolle i både å formidle litteratur og annen kunst og samtidig være et opplevelsessenter og samlingspunkt for kunnskap og informasjon. Også i et integreringsperspektiv er bibliotekene viktige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er derfor skuffet over at Regjeringen — som har rikelig med penger å dele ut og rekordhøye skatteinntekter — ikke har foreslått tilstrekkelige bevilgninger til biblioteksektoren i statsbudsjettet for 2008. Venstre er skuffet over at vårt forslag om en omfattende biblioteksatsing ikke blir støttet av regjeringspartiene.

Biblioteksatsing
Venstre er glad for at Regjeringen har varslet en egen stortingsmelding om bibliotek, men krever at denne meldingen må følges opp med konkrete tiltak og at biblioteksektoren må styrkes i kommende budsjetter.

Digitale tjenester
Venstre ønsker en fortsatt satsing på digitale bibliotektjenester og andre prosjekter som gir bibliotekene nytt innhold. Styrking av flerkulturelle bibliotek, Biblioteksvar og Norsk Digitalt Bibliotek må være blant de prioriterte tiltakene framover. Det er også viktig å få på plass et investeringsprogram for biblioteklokaler og å sette i gang systematisk kompetanseutvikling for de ansatte i bibliotekene.

Mangfold
Venstre ønsker å stimulere til et mangfold av lokale bibliotek-varianter der særegen profil både er mulig og ønskelig. Venstre er særlig opptatt av å styrke skolebibliotekene, fordi et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg og lære. Dette forutsetter at skolebibliotekene har et godt bokutvalg. Venstre ønsker derfor å utvide innkjøpsordningen for litteratur til også å gjelde skolebibliotekene. Dersom ordningen skal utvides til å omfatte alle skolebibliotekene, vil det måtte kjøpes inn ca. 3 000 flere eksemplarer pr. tittel enn i dag. Venstre har foreslått dette i Stortinget, men er skuffet over at regjeringspartiene stemte imot vårt forslag om å bevilge 47 mill. kroner til en utvidelse av innkjøpsordningen med tanke på skolebibliotekene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**