– Etterlyser bedre styring fra regjeringen

I dag vedtok Helse- og omsorgskomiteen sine budsjetter på Stortinget. – En eventyrlig økonomisk situasjon hadde gjort det mulig med en mer målrettet satsing overfor rusmisbrukere, sier Venstres helsepolitiske talsmann Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Venstre foreslo i sitt alternative budsjett en rekke tiltak for dem med aller dårligst helse. Blant annet ville partiet øke fattigdomssatsingen med en milliard ut over regjeringens forslag.
-Rusmisbrukere og kronikere må få mer rehabilitering og det må satses mer på psykisk helse, sier Ludvigsen.

Bedre styring
– Dessverre preges sykehussektoren av stadig uro, overskridelse av budsjetter og det dukker stadig opp utgifter som ingen har forutsatt. Dette må helseministeren ta tak i å bruke det ansvaret hun har til å styre bedre.

Forebygging
Forebygging burde være et nøkkelord i all tenkning omkring helse – og omsorgstjenester. Venstre har foreslått tilbud om vaktmestertjenester for eldre slik at flere kan bo hjemme lenger.
– En bydel i Karlstad kommune i Sverige har tatt forebyggingsaspektet på alvor, og har i en periode prøvd ut gratis hjelp til å fikse småsaker i hjemmet til de over 75 år. Nå satser de på "fixarservice" i hele kommunen fordi prosjektet har vært så vellykket, forteller Ludvigsen.

– Vi tror også at det må satses mer på forebygging i forhold til psykisk helse for barn og unge. Skole — og helsesøstertjenestene må rustes opp slik at vi kan hindre at små problemer blir store fordi unge ikke får hjelp.

Mindre byråkrat
Det er nok planer, lover og forskrifter i norsk helse — og sosialvesen. Det telles, registreres og kontrolleres, noe er nødvendig for å ha tilstrekkelig kunnskap og for å få bra kvalitet på tjenestene. Men det finnes masse eksempler på at det går med stadig mer tid på unødig byråkrati. Helsepersonell bruker stadig mer tid på slike oppgaver og mindre tid på behandling.

-Spesielt ille er det at de mest kompetente sykepleierne, hjelpepleierne og fysioterapeutene blir ansatt for å drive med registrering. Det er altså de samme yrkesgruppene som alle sykehjem og hjemmetjenester skriker etter, konstaterer Ludvigsen.
-Det trengs ikke mer byråkrati initiert fra statlig hold. Derimot trengs det mer handling, og da tenker jeg ikke minst på mer samhandling mellom helsetjenestenivåene. Dette må regjeringen ta tak i, sier Ludvigsen.

Mer til dem som trenger det mest
– Venstres hovedsatsinger på helseområdet er: økte bevilgninger til rusomsorg, rehabilitering, offentlig finansiert tannhelse, omsorgslønn for foreldre med funksjonshemmede barn, økte bevilgninger til psykisk helse og da spesielt barn og unge. Det handler om å prioritere mer til dem som trenger det mest, avslutter Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**