Venstre kritisk til registrering av alle barnehagebarn

Kunnskapsdepartementet har i høringsnotatet til ny barnehagelov foreslått en omfattende innsamling og bruk av data. – Venstre mener dette bryter med Stortingets vedtak. Dessuten er det et klart signal om at personvern er uviktig for Regjeringen, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Registreringen bryter stortingets vedtak
Under behandlingen av Stortingsmeldingen ble opposisjonspartienes forslag om å igangsette et forskningsprosjekt der man følger en representativ barnegruppe over lang tid enstemmig vedtatt. Bakgrunnen for forslaget var at en ønsket å avdekke ulikheter i utvikling knyttet opp mot valg av omsorgsløsning, sosial bakgrunn og etnisk opprinnelse.

– Å registrere alle barn, enten foreldrene vil det eller ikke, er noe helt annet enn å sette i gang et forskningsprosjekt med en representativ gruppe. Jeg mistenker Regjeringen for å ville registrere barnehagebarna av helt andre grunner enn det som Stortinget vedtok, og jeg stiller meg undrende til hva Regjeringen skal bruke disse dataene til og hvorfor alle barnehagebarn skal registreres, sier Skei Grande.

Personvernstridig
I tillegg til at Kunnskapsdepartementets forslag synes å være lite faglig begrunnet og klart i strid med personvernhensyn reagerer Venstres Trine Skei Grande på Regjeringens arroganse overfor Stortingets vedtak.
– Vi har et enstemmig vedtak på at det skal settes i gang et forskningsprosjekt for å avdekke ulikheter i utvikling og så forsøker Regjeringen å snikinnføre et register over alle barnehagebarn ved å vise til Stortingets vedtak, påpeker Skei Grande.

Etterlyser bedre kvalitet
– Det vi trenger av forskning nå ikke er å registrere alle barn, men å kartlegge kriteriene for kvalitet i barnehager. Og ett kvalitetskriterium er antall førskolelærere, et annet er barnehagens innhold. Men også foreldresamarbeid, mat, beliggenhet og tilgang til gode utearealer, kvaliteten på bygningen osv kan være viktig for en god barnehage, avslutter Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**