– Nordområdesatsing uten innhold?

– Slik det nå legges opp til i Nasjonal transportplan for 2010-2019, kan vi tydeligvis se langt etter en ferdigstilling av E6’n vest for Alta før tidligst i 2026.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt mener regjeringen satser for lite på nordområdene.

Vera Lysklætt mener regjeringen satser for lite på nordområdene.

Og, dette vil være en helt uakseptabel framdriftsplan for dette prosjektet. Det vil i så fall sette regjeringas såkalte nordområdesatsing i et svært merkelig lys, sier Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt.

– I regjeringas nordområdestrategi står bl.a. følgende: "Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den mest rivende utviklingen i våre nærområder." Og, videre: "God infrastruktur er en forutsetning for utvikling av handel og økonomisk virksomhet. Det er regjeringens strategi å videreutvikle infrastrukturen i nordområdene, spesielt for å legge til rette for næringsvirksomhet." — Er dette bare tomme ord? spør Vera Lysklætt (V).

– Jeg har derfor nå tatt dette skriftlig opp med samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) og har spurt henne om følgende :

"I regjeringas nordområdestrategi står følgende: "God infrastruktur er en forutsetning for utvikling av handel og økonomisk virksomhet. Det er regjeringens strategi å videreutvikle infrastrukturen i nordområdene, spesielt for å legge til rette for næringsvirksomhet."

Med utgangspunkt i dette, er statsråden da enig i viktigheten av at utbedringsarbeidene på E6 Alta — Storsandnes kan foregå uavbrutt og at dette også vil være det som er mest kostnadseffektivt?"
– E6 fra fylkesgrensa til Troms og til Kirkenes er den eneste stamvegen i Finnmark og den er derfor svært viktig for hele fylkets befolkning og for næringslivet. Den er i en svært dårlig forfatning flere steder – og aller verst er forholdene på strekningen Alta — Storsandnes.

Her er vegen veldig smal og det er stor rasfare flere steder. All tungtrafikk til og fra Troms fylke foregår på denne strekningen som også er svært viktig i beredskapssammenheng, bl.a. i forhold til matvareforsyninger. Intensiteten i trafikken øker og framfor alt øker tungtransporten. – Vi har ingen jernbane som kan besørge gods- og annen transport i Finnmark og andre kollektive løsninger er de fleste steder lite utbygd. Derfor blir også bruk av personbil en nødvendighet i vårt vidstrakte fylke med spredt bosetting. Et godt utbygd og trafikksikkert vegnett er m.a.o. en nødvendighet dersom samfunnet skal kunne fungere, bemerker Lysklætt.

– Det er sannelig på tide at regjeringas høyt flaggede nordområdesatsing blir annet enn flotte konferanser og fine ord i ulike sammenhenger. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var nylig i Kirkenes og signaliserte at nordområdesatsinga ikke vil bli tilført friske penger. Så, det legges nok dessverre opp til at utbedringsarbeidene på flaskehalsen E6 vest for Alta vil komme til å dra ut i tid uten noen som helst drahjelp fra den såkalte nordområdesatsinga til regjeringa, avslutter Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**