Ta jernbanen på alvor

Transportsektoren i Norge står for 29 % av utslippene av de samlede klimagassene, og av dette utgjør utslipp fra biltrafikken 60 %. Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2010-2019 ble lagt fram i januar med høringsfrist 30. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tønsberg jernbanestasjon

– Fokuset må derfor være å redusere denne høye andelen utslipp. I forslaget til NTP som nå er lagt fram er det lagt opp til en reduksjon i satsingen på nyinvesteringer i jernbanesektoren på 8 milliarder kroner (fra 24,0 til 16,3 mrd. kroner) sammenlignet med inneværende planperiode, sier fylkestingsrepresentant Kåre Pettersen i Vestfold Venstre i en uttalelse fra årsmøtet i fylkeslaget.

– For Vestfolds del betyr denne reduksjonen at traseen Holmestrand — Nykirke skyves ut av NTP-perioden. Den framlagte NTP sier også at dersom ikke parsellen mellom Farriseidet og Porsgrunn blir realisert, vil togtilbudet mellom Grenland og Vestfold bli borte, grunnet standarden på denne delen av strekningen, fortsetter Pettersen og beklager sterkt denne reduksjonen sett opp mot de overordnede kutt i klimautslippene som er vedtatt sentralt.

– Økt punktlighet og regularitet sammen med kortere reisetid, er nøkkelen for ytterligere økning i bruk av jernbanen for persontrafikk – og på sikt godstrafikk. Vestfold Venstre ønsker derfor flere midler til jernbaneinvesteringer i den framlagte Nasjonale Transportplan, og gjerne ved bruk av prosjektfinansiering.

Det er flere grunner til at det er viktig med utbygging av jernbanen i Vestfold:

– Se på mulighetene til å få til en partnerskapsavtale mellom stasjonskommunene i Vestfold for å sikre en konkret oppfølging av "Plattform Vestfold" — nytt grep for få til dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen. "Tilrettelegging for stasjons- og knutepunktsutvikling, arealbruk ved stasjoner og parkeringspolitikk innenfor en kollektivtilpasset by- og tettstedsutvikling".

– Viktig i forhold til klima/miljø: Redusert biltransport gir reduserte utslipp og mindre køer, enklere å bygge ut fjernvarme med konsentrert utbyggingsmønster.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**