En fremtidsrettet og bærekraftig kommunestruktur

Skedsmo Venstre mener at det er for mange kommuner i landet, og at kommunestrukturen i Akershus fylke bør grundig utredes før kommune-og fylkestingsvalget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skedsmo

Foto: Skedsmo kommune

Norge har i dag 431 kommuner. Til sammenligning har Sverige 290 kommuner og Danmark gikk fra 275 til 98 kommuner og fra 14 amter til fem regioner i kommunalreformen som trådte i kraft 1. januar 2007*. Over halvparten av kommunene i Norge har mindre enn 5 000 innbyggere, og det er kun 12 kommuner som har over 50 000 innbyggere. Dette store antallet har i Norge ført til en mange små og svake kommuner som har store problemer med å løse sine lovpålagte oppgaver, fungere som en demokratisk arena og ha sterke nok administrasjon til å kunne fungere som forvaltningsnivå. Et tegn på hvor vanskelig det er for mange små kommuner å løse selv sine mest basale lovpålagte oppgaver er fremveksten av interkommunale samarbeid om lovpålagte oppgaver.

Skedsmo Venstre mener at kommunestrukturen kontinuerlig må tilpasses innbyggernes bostedsmønster, arbeidsmønster og ikke minst de oppgavene en komme blir satt til å løse. SSB og EU har begge sett på hvordan arbeidsmarkeds mønstret er i Norge. Arbeidsmarkedsmønstret forteller oss hvor befolkingen bosetter seg og hvor befolkingen jobber. Kort og godt hvor borgeren lever sitt liv. Ikke overraskende viser begge undersøkelsene at innbyggerne og arbeidsmarkedet har "sprengt" dagens kommunestruktur. 1970 tallets kommunestruktur består av for mange og små enheter til å romme dagens bo og arbeidsmarked. Begge undersøkelsene har konkludert med at det finnes nøyaktig 90 naturlige arbeidsmarkedssoner i dagens Norge. Den minste økonomiske sonen er Grogn området i Nord-Trøndelag. Med ca 6000 innbyggere, den største er Oslo området ca 520 000 innbyggere.

Dette er også det mest hensiktsmessige utgangspunktet for en framtidig kommunereform. All teori om regionaliseringen tar utgangspunkt at man må identifisere senterkommuner, og tilslutte de andre kommunene innenfor samme arbeidsmarkedssone til denne. Et generelt kriterium for en senterkommune er at den har et selvstendig tettsted av en viss størrelse. I tillegg må en senterkommune ha et pendlingsomland (dvs. at sysselsatte i andre kommuner i betydelig grad drar dit for å arbeide).

Skedsmo Venstre ønsker at Stortinget utvelger senterkommuner i framtidens kommunestruktur etter følgende rangering:
1. Pendlingstall (arbeidsmarked)
2. Varehandelsstatistikk
3. Befolkningstall i største tettsted

Skedsmo Venstre er av den oppfatning at dagens kommunestruktur ikke er bærekraftig og ønsker en helhetlig statlig kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i Norge til dagens realiter i befolkningsbosetning og arbeidsmarked. Vi krever at:

1. Kommunereformen må være helhetlig utredet og staten må gi klare positive økonomiske incentiver for kommunesammenslåinger

2. Kommunereformen må innrettes etter dagens anerkjente arbeidsmarkedssoner

3. Kommune må ha en størrelse som muliggjør at de kan overføres flere og tyngre oppgaver til fra region nivå og stat.

4. Dagens Norge kan maks ha 90 kommuner, aller helt bør tallet være noe lavere en antall arbeidsmarkedssoner grunnet kryssende arbeidsmarked i Oslo regionen.

Skedsmo Venstre mener det er på høy tid å reformere kommunestrukturen i fylket og ønsker en grundig utredning av kommunestrukturen i Akershus før kommune-og fylkestings i 2011. Målet med dette er å få gjennomført en frivillig og fremtidsrettet sammenslåing av kommunene på Romerike.

Uttalelse vedtatt på Skedsmo Venstres årsmøte 13. februar 2008

* takk til Skedsmo Frp for korrigering angående den danske kommunalreformen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**