ÅRSMELDING 2007 FOR RINGSAKER VENSTRE

Pr 31.12 var det 18 betalte medlemmer i Ringsaker Venstre. Det er en økning på 3. Vi har registrert 33 på medlemsliste for Ringsaker, 18 betaler kontingent. Det er også registrert ca 30 ungdom bosatt i Ringsaker som er aktive i Hedemarken Unge Venstre, ungdomsorganisasjonen for kommunene her.
Vi må se det positivt at vi har en jobb å gjøre ift å øke medlemsmassen på bakgrunn av valget og den politiske goodwill som vi opplever.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Organisasjon Styret har bestått av
Styreleder: Sjur J Alhaug

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Organisatorisk nestleder: ikke valgt
Politisk nestleder: Morten Andersen
Sekretær: Asbjørn Hovstø
Kasserer: Haldis Schjerpen
Studieleder/ nettverksansvarlig: Stein O Glimsdal
Styremedlem: Helen Tønjum Holm
Representasjon i Hedmark Venstre Ringsaker Venstre er representert med Kine Kyllingstad som sekretær i fylkeslaget og Asbjørn Hovstø som nettredaktør og studieleder.
Representasjon i lokalpolitikken Nominasjonsmøtet i Ringsaker Venstre vedtok følgende valgliste, ei alfabetisk liste der velgerne skulle avgjøre hvem som skulle inn i kommunestyret:
1. Morten Andersen (52), Moelv
2. Sjur Alhaug (56), Næroset
3. Ingrid Fjelstad (22), Moelv
4. Knut Fjæstad (60), Furnes
5. Stein O. Glimsdal (43), Mesnali
6. Helen Tønjum Holm (52), Moelv
7. Lars Monrad-Krohn (74), Brumund
8. Gunvor Myhren (65), Moelv
9. Tom Åge Myhren (42), Moelv
10. Roger Nilssen (34), Brumund
11. Stein Runar Olsen (52), Moelv
12. Anne Johanne Roterud (41), Ringsaker
13. Haldis Schjerpen (60), Moelv
14. Grethe Skyberg (63), Rudshøgda
15. Vigdis Varsla (56), Brumunddal
16. Knut Øveraas (60), Veldre
17. Ole Emil Øygarden (18), Nes
18. Jon Aarskog (65), Ring
19. Anne Kari Aarskog (61), Ring
20. Mauritz Aarskog (29), Veldre
Valget i Ringsaker ga tre faste representanter i Kommunestyret ved den 9. og 10. september:
Kommunestyret – Andersen, Glimsdal, Alhaug
Administrasjonsutvalget – Sjur Johannes Alhaug (nestleder) og Tom Åge Myhren (1. varamedlem for ORK)
Ankenemnda for eiendomskattetakster Mauritz Aarskog (leder) og Haldis Schjerpen (1. varamedlem for ORK)
Formannskapet – Sjur Johannes Alhaug (1.varamedlem for ORK)
Klagenemnda – Mauritz Aarskog (leder) og Haldis Schjerpen (1. varamedlem for ORK)
Landbruksnemda – Sjur Johannes Alhaug (3.varamedlem for ORK)
Omsorgskomiteen – Stein O. Glimsdal (medlem)
Oppvekstkomiteen – Morten Andersen (medlem) og Ingrid Fjelstad (medlem) og Sjur Johannes Alhaug (1. varamedlem for ORK)
Planutvalget – Sjur Johannes Alhaug (1. varamedlem for ORK)
Valgstyret – Sjur Johannes Alhaug (1. varamedlem for ORK)
Kontrollutvalget – Anne Johanne Roterud (nestleder)

Anne Johanne Roterud

Foto: A.Hovstø

Medlemmene – Pr 31.12 var det 18 betalte medlemmer i Ringsaker Venstre. Det er en økning på 3. Vi har registrert 33 på medlemsliste for Ringsaker, 18 betaler kontingent. Det er også registrert ca 30 ungdom bosatt i Ringsaker som er aktive i Hedemarken Unge Venstre, ungdomsorganisasjonen for kommunene her. Vi må se det positivt at vi har en jobb å gjøre ift å øke medlemsmassen på bakgrunn av valget og den politiske goodwill som vi opplever.
Melding om virksomheten – Politiske saker og engasjement.
Året har vært preget av Valg07. Og det har vært et historisk år for Ringsaker Venstre.
Mange av medlemmene har vært invitert til Venstre- skolen, som fylket har hatt ansvaret for.
Laget har hele året fulgt strategien fra VHO (Venstres hovedorganisasjon) med lokale hjertesaker:
Folkestyre og åpenhet
Skole og barnehage
Sosialt ansvar
Kultur
Miljø
Eiendomsskatt
Bosetting og infrastruktur
Bedrifter, nyetablering og næringsliv
Dette har også preget politikken for oss i kommunestyregruppa, men også i forrige periode. Og etter valget vil vi også forsøke å ha fokus på disse områdene.
Morten Andersen har gjennom å bruke kommunestyret som arena fremmet saker gjennom interpellasjoner som har satt Venstres politikk på dagsordenen.
Her oppsummeres en del saker i kronologisk rekkefølge:
09.02.2007 NAV- reformen er en av de største velferdsreformene etter krigen som nå settes i verk i alle landets kommuner. Den nye velferdsforvaltningen — NAV er et nytt konsept der nåværende trygdekontor, arbeidskontor og deler av sosialkontoret skal erstattes av et nytt kontor, NAV. Lokalisering i Moelv eller Brumunddal?
03.03.2007 Det skal nå mekles mellom de folkevalgtes ønske og “statens ønske”. Det dreier seg om plassering av NAV- kontoret i Ringsaker.
OG FYLKESMANNEN MEKLET, og lokaliseringa ble Brumunddal. Men fortsatt er det noen som ikke er fornøyd med lokaliseringa i Brumunddal
FOKUS PÅ LÆREPLASSER I KOMMUNAL SEKTOR
22.03.2007 Hvorfor er det så viktig å satse på lærlinger i kommunal sektor? Det er ikke bare en grunn, men mange grunner til det. Ringsaker kommune skiller seg ut fra landsgjennomsnittet ved at det er forholdsvis mange eldre i kommunen. Dette gir seg utslag i et økt behov for hjemmebasert og institusjonsbasert pleie og omsorg. Særlig innen omsorgsfagene, men også innen flere områder i kommunal sektor, er det et skrikende behov for kvalifiserte "hender".
SKOLE — IKKE BARE STRUKTUR
24.03.2007. Komité 3 i Ringsaker arbeider nå med den framtidige skolestrukturen for nordre del av Ringsaker. Seinere i år skal komiteen legge fram et gjennomarbeidet forslag for kommunestyret, som så skal fatte det endelige vedtak. Dette er gjort, men her blir det kretsmesterskap ser det ut til
VELKOMMEN TIL KOMMUNEN!
13.05.2007. OGSÅ MED OMSORGSBEHOV. Det er alltid viktig å føle seg velkommen. Det motsatte er i hvert fall ikke hyggelig. Vi har en viktig gruppe mennesker som mer enn noen trenger å føle seg velkommen, nemlig de, som av skade eller alvorlig sykdom, har fått et spesielt stort omsorgsbehov.
Verdens Miljødag 5. juni 2007, og Ringsaker kan være med å redde klimaet!
04.06.2007. Ringsaker Venstre ønsker å markere Verdens Miljødag 5. juni 2007 med et budskap om lokalt engasjement og handling for nettopp å gi oss alle en god framtid. Og som kan bli en ren fornøyelse, hvis vi handler nå!

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

FNs klimapanel offentligjorde nylig sin fjerde rapport om jordas klimatilstand. Over 3000 forskere fra hele verden har i felleskap kommet frem til at det er noe galt med været, og det er menneskene som står bak. Det blir varmere og varmere, og får klimaet fortsette å endre seg slik, så blir det dramatisk — både for naturen og for menneskene. En verden i en slik tilstand kan vi ikke overlevere til våre barn. Det er på tide å brette opp ermene og ordne opp.
DE FRIVILLIGES INNSATS I OMSORGEN FOR ELDRE
26.06.2007. Omsorgen for eldre og pleietrengende vil kreve en kraftig opptrapping i de kommende år. Både av økonomisk og menneskelig art. Vi blir stadig eldre og ikke minst mange flere eldre her i landet. Svært mange har en god helse og en god arbeidsevne til tross for høy alder. Det er positivt og slik hver og en av oss ønsker. Med økende alder vil vi også få mange flere med et hjelpebehov for å klare hverdagen på en anstendig og verdig måte. Behovet for hjelp og hjelpere i dette landet vil øke dramatisk, og vi kan allerede nå se at det blir for få hjelpere til å dekke det store behovet for hjelp og omsorg som trengs.
POLITIKEREN VIKTIGERE ENN PARTIET?
11.08.2007. Det nærmer seg lokalvalg og et nytt kommunestyre i Ringsaker. Det stilles store forventninger til de nye representantene som skal styre kommunen de neste 4 år. Viktige saker innen skole, omsorg, samferdsel, næring, miljø og kultur skal avgjøres i neste periode. Det er derfor av stor betydning at det neste kommunestyret består av kvinner og menn som ser mulighetene i Ringsaker. Kommunen med alle muligheter trenger positive, initiativrike og framtidsrettede personer. I et kommunevalg er trolig personen viktigere enn partiet.
E6 Moelv-Biri
27.08.2007. På meget kort varsel ble det innkalt til informasjonsmøte om framtidige planer for ny E6 mellom Moelv og Biri. Planprogrammet beskriver tre alternative bruer for en ny firefelts E6 over Mjøsa. Det ene alternativet er en ny bru like inntil og parallelt med den gamle. De to andre alternativene er plassert noe lenger sør. Dette er en sak som opptar mange mennesker, det skulle bare mangle. Planene vil uansett utfall få store konsekvenser for en rekke mennesker. Både positive og mindre positive konsekvenser. Det er derfor viktig at engasjementet er til stede både fra lokalbefolkningen, lokale og regionale politikere og sentrale myndigheter. E 6 kommer til å fortsatt gå gjennom Ringsaker, det vil være en utfordring å vise veg!
HAR LOKALDEMOKRATIET RÅTNET PÅ ROT I RINGSAKER?
30.08.2007. Ved forrige kommunevalg hadde vi en katastrofalt dårlig valgoppslutning i Ringsaker. En valgdeltakelse på under 50 % er svært bekymringsfullt for vårt lokaldemokrati! Årsakene til denne lave valgdeltakelsen er nok flere og sammensatte, men det er et alvorlig signal til oss politikere når halvparten av kommunens stemmeberetige er likegyldig til hvem som styrer kommunen. Et engasjert innlegg i valgkampen av Roger Nilssen, listekandidat fra Brumund.
Og så var det Valg07 10. og 11.

Valg 2007

Foto: Ukjent

Og vi fant fram til et "slogan" i valgkampen:
Det er nå vi må bruke hue’ – Ringsaker mot tjuetjue!
og: – Ringsaker- sentrum i Mjøsbyen Innlandet!
og vi fikk oppslutning – 8,1 %
Vi profilerte oss på de hjertesakene nevnt ovenfor og lagde blant annet en bæreveske i hamp med påtrykket vist her. Et symbol på miljø og gjenbruk- i stedet for forbruk.
02.10.2007. — men vi fikk ingen plass i Formannskapet. Det oppnådde vi ikke, men vi lærte mye som vi skal ta med oss videre!
Hver fjerde stemme til Venstre i Ringsaker i Hedmark
Venstres framgang i Ringsaker setter spor langt utover Hedmark. 1040 stemmer eller nesten hver fjerde stemme til Venstre i Hedmark ble avgitt i Ringsaker. Dette viser den eventyrlige veksten Venstre har hatt i Ringsaker. Fra siste kommunestyrevalg i 2003 har Venstre fått 660 flere stemmer og 273 flere stemmer enn Stortingsvalget i 2005. Venstre i Ringsaker økte sin representasjon fra 1 til 3 plasser i kommunestyret.
Som vi erfarte: KrF gir til SV. Det er noe som vi vil minne KrF på framover i denne perioden.
Og etter valget var det nye saker
Mer enn bare et nytt kirkeorgel
30.09.2007. Nytt orgel og kulturhistoriske kirkebygg – Venstre vil utarbeide en helhetlig kulturplan der kirkene også skal med. Her må til midler for vedlikehold og investeringer som politikerne bør vite om, FØR behovet er prekært.
IKKE BARE SAU OG ROVDYR
07.12.2007. Også saueeiernes psykiske belastning må vektlegges i rovdyrpolitikken. Saken er sendt Formannskapet og en gruppe er satt ned for å jobbe med den.
Stafsberg skole i Furnes og framtida
13.12.2007. Venstre i Ringsaker vil ha plan for utvikling av Stafsberg-området, gjerne i samarbeid med Hamar. Vi venter på hva som kommer
Milliongevinst til ny skole
I innlegg i avisen etter at kommunene har realisert et regulert byggeområde i Furnes mener Venstre at pengene også bør forbli der for å bidra til en skoleutbygging i skolekretsen.

Og vi har fulgt opp inn i 2008 med flere innlegg av Morten.

Ta vare på fjellet og framtida
02.01.2008. Venstre i Ringsaker vil lage plan for bevaring av sårbare fjellområder. Dette er viktig miljøsak for Venstre i Ringsaker, som har gitt mye gehør. Og som rådmannen har tatt med seg for å gi en helhetlig plan for fjellet.

Tilfellet Morten Andersen

Blomst til Andersen

Foto: A.Hovstø

Takket være hans iver for Venstre og politiske saker har hans innsats også blitt lagt merke til utover Ringsaker og han er nominert til 1. vara til landsstyret i Venstre. BRAVO!
Ved dette høvet får vi greie oss med en blomst for hans engasjement.
Økonomi – Ringsaker Venstre har hatt en oversiktlig økonomi. De år det er valg har vi forbrukt penger, mens de år som er mellom har vi lagt opp penger. Penger tildeles delvis som grunntilskudd, men også av medlemsmasse og valgoppslutning. Vi har derfor forventning om at økonomien vil bedres fram til neste valg.

Ringsaker/ Næroset, 31.12.07/ 06.02.08

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**