Venstres visjon for en god skole i Rælingen

Venstres visjon for en god skole i Rælingen tar utgangspunkt i at skolen skal være en møteplass for alle der barn gis like muligheter til å få realisert sine ønsker og framtidsdrømmer. Skolen skal være et sted for formidling av kunnskap og verdier som legger grunnlaget for et fritt og åpent samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre mener en god skole er en skole som oppnår gode læringsresultater og der elevene trives. En viktig forutsetning for å få til dette er at skolen har motiverte, tydelige og kompetente lærere og skoleledere. Venstre ønsker derfor å gi lærere og skoleledere en mulighet til etter- og videreutdanning. Rælingen kommune må ha en plan for kompetanseutvikling i skolen som sikrer at kommunens satsningsområder for skolen blir gjennomført. Dette vil også være et virkemiddel i kampen om kvalifiserte søkere til stillinger i skolesektoren.

Vi mener at det er en forutsetning for gode resultater i skolen at lærerne har nok tid til hver enkelt elev slik at individuelle tilpasninger kan gjøres. Venstre ser derfor med bekymring på dagens utvikling i Rælingen med stadig større elevgrupper og lavere lærertetthet.

Forutsigbare rammebetingelser og en tydelig struktur er andre forhold som er viktige for å skape en god skole. Venstre ønsker felles mål for skolene i Rælingen hvor opplæringen i grunnleggende ferdigheter prioriteres ved økt lærertetthet på barnetrinnet. På ungdomstrinnet bør skolene ha en felles plan for hvordan de grunnleggende ferdighetene skal opprettholdes gjennom systematisk arbeid. Ved å gi skolene trygge og forutsigbare rammebetingelser kan det jobbes langsiktig og målrettet med kvalitetsforbedringer.

Videre er det viktig at det etableres et godt samarbeid mellom hjem og skole. Terskelen for dialog og kontakt mellom hjem og skole må være lav. Det må arbeides for at de foresatte opprettholder det gode engasjementet de har i barnas skolehverdag i de første skoleårene. Skolene bør være et levende og åpent samlingssted i lokalmiljøet.

Sist, men ikke minst, mener vi i Venstre det er viktig at debatten om skolens innhold og utvikling er åpen og fordomsfri. Åpenhet rundt ressursbruk og læringsresultater er avgjørende for at alle kan delta i debatten om hva som skal til for å få til en enda bedre skole i Rælingen. Med åpenhet kan vi lære av de gode eksemplene og sette fokus på de områdene hvor innsatsen må intensiveres ytterligere.

Venstre ønsker en tverrpolitisk dialog om utvikling av skolen i Rælingen og håper at ovennevnte synspunkter kan være innspill i en slik dialog.

Chriss Madsen
Leder i Rælingen Venstre

Anne Kolstad
1. vara til oppvekstkomitèen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**