Fylkestingprogram 2007-11

Her er Finnmark Venstres fylkestingprogram for perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


FYLKESTINGPROGRAM FOR FINNMARK VENSTRE I PERIODEN 2007 – 2011

Venstre ønsker en politikk for Finnmark som øker trivsel og nyskaping, tar ansvar for miljøet og stopper fraflyttinga. Venstres politikere skal være ombud for befolkningen.

MILJØ
Globale klimaproblemer er også vårt anliggende, og vi har alle ansvar for at vi gjør vårt for å bedre situasjonen og ikke overlate problemene til våre etterkommere. Vi må først og fremst kutte i egne utslipp.

Venstre vil:
– At det skal være en miljømessig forsvarlig utvikling av gass- og oljevirksomheten I Barentshavet.
– Bedre beredskapen mot utslipp fra virksomheten og oljetransporten langs kysten.
– Redusere skadelige utslipp som forårsaker klimaproblemer kraftlig ved at:
a) Planer og investeringer i regi av fylket og fylkeskommunen sikres mht skadelig klimautslipp.
Utslipp fra kollektivtrafikken som fylkeskommunen har ansvar for skal reduseres kraftig
b) Skadelige utslipp fra fossilt brensel reduseres bl.a. ved å erstatte oljefyringsanlegg i
fylkeskommunale bygg med mindre miljøskadelige alternativer.
c) Bensinstasjonene tilbyr biodrivstoff
d) Delta i utvikling av nye, fornybare energiformer
– Vedlikeholde og utbedre eksisterende stier/transportveier i utmarka med bruer og lignende for å unngå
økt skade i naturen.
– Tilrettelegge for friluftsliv fordei det sikrer naturopplevelser og helse. Gang- og sykkelveger, turstier i
nærmiljøet og merkede løyper for de som vil lengre. Også informasjons- og
motivasjonstiltak er nødvendig.
– Styrke kompetansen innen klima- og miljøspørsmål i fylke og kommuner.
– Forsere saneringen av atomlagre på russisk side av grensen.
– Tilpasse reintallet naturens tålegrense.
– Sortere avfall fra all næringsvirksomhet på lik linje med husholdningsavfall.
– Arbeide for en økologisk balanse i Barentshavet og en bærekraftig utvikling av fiskeriene.
– Verne om villaksen ved å gå inn for tiltak som hindrer at laks rømmer fra merdene. Det må sette i
verk effektive tiltak som gjør det mulig å spore rømt oppdrettslaks.
– At alle forvaltningsnivåer – stat, fylke og kommuner – skal ha effektive beredskapsplaner for krisesituasjoner,
blant annet for mulige miljøproblemer.
– Hindre privatisering av grunnen i Finnmark. Arbeidet med verneplaner og planer om nasjonalparker må
utsettes inntil Finnmarkskommisjonen har tatt stilling til rettighetskrav i det aktuelle området.

DEMOKRATI OG FOLKESTYRE
Et levende demokrati er avhengig av engasjement og medvirkning fra innbyggerne. Foruten at fylke og kommuner produserer tjenester skal de også være arenaer for meninger og debatt. Venstre vil styrke de folkevalgte organer.

Venstre vil:
– Gå inn for å utvikle Finnmark som et demokratisk enhetsfylke og en sterk utviklingsaktør.
– Si nei til storregion Nord-Norge. Staten må overlate flere oppgaver til fylket under folkevalgt styring. Ingen
oppgaver skal tas fra kommunene.
– At FEFO som grunneier må være lydhør for lokale behov og interesser.

SKOLE
Venstre vil sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Respekt for læreren og fagkunnskapen må settes i fokus.

Venstre vil:
– Øke lærernes kompetanse ved å utvide lærerutdannelsen til 5 år.
– Gå inn for at lærerne får ett års utdanningspermisjon eller kompetanseår etter 7 år i skolen.
– Det må settes inn flere tiltak for å rekruttere lærere og beholde de lærerne vi alt har gjennom seniortiltak.
– Sikre rekruttering av realfag- og språklærere.
– Arbeide for frihet til å velge samisk, finsk eller russisk som alternativ til norsk sidemål.
– Tilrettelegge utdannelsesløp der næringsliv og samfunn etterspør kompetanse og arbeidskraft.
– Desentralisert utdannelsestilbud på videregående skolenivå, VG1 må opprettholdes.
– Styrke yrkesfagene.
– Styrke rådgivningstjeneste og fadderordning for å hindre frafall i videregående skole.
– Styrke kultursatsingen i skolen. Den kulturelle skolesekken skal videreføres i videregående skole.
– Arbeide for flere lærlingeplasser.
– Fylket, regionrådene og kommunen må i større grad benytte den kompetanse som finnes ved våre egne
høgskoler. Dette er viktig dersom en ønsker å styrke og videreutvikle de kompetanse- og forskningsmiljøer vi
har.
– Produksjon av samiske læremidler må prioriteres.

KULTUR
Kultur har en egenverdi for mennesker, og kan også utvikles til å være basis for inntekt og næringsvirksomhet. Venstre vil derfor stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i fylket ved å:

Venstre vil:
– Arbeide for utvikling av et levedyktig filmmiljø ved styrke Nordnorsk Filmsenter og Samisk filmsenter
– Opprettholde Nordnorsk Kulturråd eller tilsvarende kulturorganisasjon.
– Gå inn for støtte til møteplasser for kulturopplevelser, festivaler og andre arenaer.
– Arbeide for at Samisk Musikkfestival/Påskefestivalen i Kautokeino blir en knutepunktfestival.
– Arbeide for at det kulturelle mangfoldet i Finnmark blir styrkes.
– Stimulere til videreføring av tradisjonell kulturbasert høsting av naturen.
– Arbeide for et eget bygg til Beaivas Sami Teahter i Kautokeino.

SMÅBEDRIFTER OG NÆRINGSUTVIKLING
Framtidas velferd avhenger av et nyskapende næringsliv. Venstre er et parti for småbedrifter og gründere. Det skal være ærefult å skape sin egen arbeidsplass.

Venstre vil:
– Slå ring om kystsamfunnene og kystfiskeflåten — fisken må ilandføres og foredles lokalt.
– At det allerede i ungdoms- og videregående skoler må stimuleres til nyskaping og nysgjerrighet for etablering
av bedrifter. Elevbedrifter er svært positivt. Kontakten mellom næringsliv og skolene må styrkes.
– Stimulere til studentbedrifter ved høgskolene.
– At kommuner og fylker må skape miljøer og møteplasser mellom forskningsmiljøer, gründere og
kapitalmiljøer. Ideer må videreutvikles til næringsrettede prosjekter.
– Tilrettelegge for næringsklynger, lokale samarbeidsformer og nettverk mellom ulike små næringsdrivende.
– Arbeide for en effektiv rådgivningstjeneste for de som vil starte for seg selv.
– Bedre trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende.
– Redusere belastningen ved unødige rapporteringskrav for bedrifter.
– At studenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse, gis rentefritak og betalingsutsettelse på
studielånet inntil 3 år.
– At råvarer i Finnmark skal fortrinnsvis foredles i fylket.
– At det må stimuleres til nisjeproduksjon.
– At kvalitet og bærekraftig ressursutnytting i fiskeriene må være et hovedmål.
– At snurrevadflåten må ut av fjordene og utenfor 4 nautiske mil.
– Bygge opp loddebestanden til en bærekraftig bestand før uttak kan skje.
– At reindriftsnæringen skal fortsatt være et viktig næring og kulturbærer, og eksistensgrunnlaget for den
skal styrkes.
– At utmarksnæringer er også en del av særpreget og kulturen i Finnmark. Disse må gis utviklingsmuligheter.
– At Finnmark er en del av Nordkalotten og Barentsregionen. Dette er med på å gi næringslivet et
utviklingspotensiale i marked og kompetanse. Blant annet vil enklere arbeidsinnvandring fra Russland bidra til
å gi fylket verdifull kompetanse.
– At turismen er en næring i fremmarsj og skal tilby ekte og genuin finnmarkskultur. Turismen må, i likhet med
de fleste typer næringsvirksomhet, også tilpasse seg gjeldende miljøkrav.

SAMFERDSEL

Venstre vil:
– Bygge ut en tidsmessig og moderne E6 som stamveg til og gjennom fylket til Kirkenes.
– Ruste opp riksveier mellom viktige næringsmessige knutepunkt i fylket.
– Interne flyruter i fylket må gjøre det enklere å reise mellom øst- og vestfylket uten å først måtte reise ut av
fylket.
– Midlene til veivedlikehold må økes betraktelig for å rette opp det forfall som preger riks- og fylkesveinettet i
fylket.
– Sikre helårsveier, blant annet opprusting av Ifjordveien.
– Mulighetene for jernbanetilknytning til Finland eller Sverige må utredes. Dette er også et miljømessig viktig
prosjekt.
– Mer gods fra veier til sjøverts transport.

HELSE OG SOSIALT ANSVAR
For Venstre er det avgjørende at vi har et godt og likeverdig helse tilbud til alle. Et moderne helsevesen skal rekke ut til alle pasienter.

Derfor må:
– Transport- og ambulansetjenesten være tilpasset pasientens behov.
– Sykehustjenester være under offentlig demokratisk kontroll.
– Sykehusene tilpasse seg pasientene – ikke omvendt. Polikliniske tilbud i kommunene bør bygges ut.
– Det sikres to likeverdige sykehus i Finnmark.
– Det utredes mulighet for etablering av akutt- og fødeavdeling i Alta.
– Tannehelsetjenesten omfattes av folketrygdloven.

Venstre vil:
– At eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig ved å tilby dem tilstrekkelig vaktmestertjenester og
hjemmehjelp.
– Støtte og stimulere til at det blir bygd eldresentra og frivillighetssentraler.
– Polititjenesten i Finnmark må styrkes og tilpasses de lokale forhold.
– Tvangstiltak overfor rusmisbrukere blir vurdert brukt i større grad enn nå.
– Det må etableres flere rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere i fylket.
– Rusmisbrukeres familier må involveres i rehabiliteringsopplegg i større grad.
– Opptrappingsplanen for psykiatrien må følges opp med konkrete bevilgninger.
– At det kommunale barnevernet må styrkes slik at de kan ta seg av de lovpålagte oppgavene.
– At interkommunalt samarbeid kan være løsning for småkommuner hvor ressurser er begrenset og hvor
lokalmiljøene er gjennomsiktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**