Vern naturen

Det blir i Hordaland lansert en rekke prosjekter for utbygging av småkraftverk. Dette er positivt, også fordi utbygging av fornybare energiressurser er viktig også i et klimaperspektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Smakraft 2

Foto: Ukjent

Småkraftverk er en form for kraftutbygging som et miljøparti som Venstre i utgangspunktet ser positivt på. Men småkraftverk kan deles inn i to kategorier. I noen tilfeller kan en produsere kraft gjennom relativt små inngrep i naturen, og utbyggingen kan gjennom fornuftig organisering være med på å gi gode inntekter til distriktene. Men det landskapet vi kjenner i dag i Hordaland er også et resultat av mange mindre elver og bekker, og av at man har et i hovedsak uberørt kystlandskap. Bygger man ut småkraftverk uten å legge vesentlig vekt på hensynet til et helhetlig naturvern, kan resultatet lett bli store naturverninngrep. Fylkeskommunen hadde i forrige periode 34 søknader om småkraftverk til behandling, der fylkeskommunen sa ja til samtlige. Dette tyder på at det politiske flertallet ikke har foretatt en god nok vurdering av de enkelte anleggene.

I dag blir søknader om utbygging av småkraftverk behandlet en og en, og de aller fleste blir innvilget uten at en tar omsyn til at de til sammen utgjør et massivt inngrep i naturen. Fylkesdelsplanen som er under utarbeiding er et godt tiltak Venstre allerede har foreslått ved tidligere anledninger, men det hindrer ikke at alle prosjekter som nå behandles blir godkjent.

Venstre vil ikke at det skal bygges ut nye, store vassdrag. Venstre vil stimulere til at eksisterende vannkraftverk og overføringsnett høyner effektiviteten, og at det bygges ut mini- og mikrokraftverk der dette ikke er i konflikt med verneverdier. Naturen i Hordaland må vernes!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**