Er Brunstad Conference Center (BCC) stort nok?

I den siste uken har BCC vært i media i forbindelse med sine planer om en videre utbygging (nordover?) av sitt anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Publikum

Mange har engasjert seg med kommentarer og både NRK Vestfold og Tønsbergs Blad har hatt temaet oppe flere ganger i nyhetsbildet. Det som en gang ble etablert som et senter for Den Kristne Menighet (Smiths Venner), har de siste årene mer og mer framstått som et stort konferansesenter. Området er i dagens kommuneplan regulert til allmennyttig formål, men er vel nå nærmest å betrakte som et område for næringsformål, skal vi tolke BCCs egne uttalelser.

Vi har med andre ord allerede å gjøre med en omdefinering av opprinnelig bruk av området til annet bruk. Med videre utbyggingsplaner er det derfor helt naturlig at man fra Stokke kommunes side nå må se på konsekvensene av et større konferansesenter beliggende i denne delen av kommunen.

Det er helt nødvendig og vil måtte være gjenstand for en konsekvensutredning uansett om det er BCC eller en annen næringsaktør i konferansemarkedet som ønsker å etablere seg.

Foreløpig er ikke planene til BCC formelt framlagt for politikerne i Stokke kommune, verken for det faste utvalg for plansaker eller temakomiteen for kommuneplanrevisjon som er i arbeid. Det er derfor vanskelig å være konkret uten å ha fått noe informasjon. Så langt synes det kun å være media som er informert. Greit nok det, men før eller siden må planene dersom de er konkrete, løftes inn i en planprosess i Stokke kommune. Ønsker BCC en slik prosess er den tiden nå, i forbindelse med revisjon av kommuneplan.

En uke før valgdagen i fjor ble alle førstekandidatene i Stokke spurt av Tønsbergs Blad hvor mye større BCC burde bli. Konklusjonen av svarene som ble gitt ga uttrykk for en nærmest ensidig skepsis. SV, AP og SP hadde de mest kortfattede og klare negative svarene, mens FrP bl.a. svarte at det ikke var noen "mal" på hvordan BCC skulle utvikle seg. Hele velgerguiden kan du lese her.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Uten å ha sett noen planer er det som nevnt vanskelig å uttale seg, men prinsipielt bør det reises spørsmål om Brunstad som konferansesenter har en slik plassering i kommunen at infrastruktur (som for eksempel tilførselsveier, riksvei 303 etc.) for øvrig er godt nok utbygd. Videre kan det reises spørsmål om hva en videre utbygging vil ha å si på kulturlandskap og kystsone samt det boligområdet som allerede er etablert.

Strengt tatt burde et stort internasjonalt konferansesenter ligget i et område hvor både vei, jernbane og flyplass lå tett opptil senteret. Kanskje Sandefjord og Stokke kommunes arealer på Torp kunne egnet seg langt bedre? Beliggenheten fra naturens side er selvsagt ikke som Brunstad, men skal man lytte til fornuften (og miljøet) burde det vært en langt bedre plassering.

Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**