Krever egen varslingsenhet i Arbeidstilsynet

Venstre mener dagens lovgining ikke skaper et tilstrekkelig klart rettsvern og trygghet for varslere. Odd Einar Dørum, Andre N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen foreslår nå at det opprettes en egen varslingsenhet under Arbeidstilsynet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det er en betydelig personlig belastning å varsle om kritikkverdige eller ulovlige forhold på arbeidsplassen. Erfaring har vist at virksomheter som har blitt konfrontert med et ubehagelig budskap fra en varsler, ofte har valgt å reagere mot varsleren i stedet for å rydde opp i problemene, sier forslagstiller Odd Einar Dørum.

Varslingsenheten bør derfor være et varslingssted som mottar og registrerer varslingssaker. Enheten bør ha som mål å komme i en dialogsituasjon med involverte parter, men bør også utstyres med myndighet til å få gripe inn i virksomheter, sørge for oppklaring rundt de forholdene det varsles om og med sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgiver.

André N. Skjelstad

André N. Skjelstad

Rettssikkerhet
Vi oppnår første et reelt og fungerende varslervern ved å etablere en offentlig enhet som kan gi råd og bistand for alle involverte parter mens eventuelle undersøkelser i en varslersak pågår.

– En slik enhet vil bidra til økt rettssikkerhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker, sier stortingsrepresentant og medforslagstiller Andre N. Skjelstad,

Enkelte varslere utsettes for sterke utstøtelsesmekanismer, mobbing og sosial isolasjon. Det varsles gjerne ofte om forhold som i beste fall er uforenlige med god forretningsskikk og forhold som i verste fall er økonomisk kriminalitet. Dessverre har ofte varslerne blitt trakassert og har lidt store personlige tap, både økonomisk, sosialt og psykisk. Muligheten for praktisk hjelp og støtte har vært utilstrekkelig i den kritiske perioden på varslingstidspunktet.

– Mange av de varslerne som har blitt offentlig kjent, kan fortelle om virksomheter med en organisasjons- og ledelseskultur preget av en manglende evne til åpenhet. Det er dessverre flere eksempler på at ansatte har gått til sine tillitsvalgte og verneombud uten å få hjelp i en varslersituasjon, sier Dørum.

Veiledning
Venstre mener at de som vurderer å varsle om kritikkverdige forhold, trenger praktisk og juridisk veiledning som dagens arbeidsmiljølov ikke åpner for.

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen

– En varslerenhet vil kunne ivareta rettssikkerheten for alle involverte parter i en kritisk periode og være til hjelp for å avklare kritikkverdige forhold. En slik enhet kan informere om varslerreglene, om risikoene ved varsling, at man ikke skal ha personlige motiver, og at varslingen skal omhandle forhold som kan etterprøves, sier medforslagstiller Gunvald Ludvigsen.

Ressurser
Enheten må etter Venstres syn utstyres med ressurser som setter dem i stand til å sikre bevis og etterforske de innkomne opplysninger. Enheten bør videre få ressurser til eventuelt å føre rettssaker mot arbeidsgiver på arbeidstakers vegne når allmenne hensyn tilsier det.

– Ved avdekking av økonomisk eller annen kriminalitet skal enheten sende denne delen av saken videre til aktuelle etterforskningsorganer. Ved etiske overtramp og juridiske gråsoner bør enheten kunne treffe vedtak om nærmere redegjørelse for de foreliggende forhold, og for hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å forhindre at slike forhold gjentar seg, avslutter Ludvigsen.

Venstre mener varslingsenheten bør evalueres etter to år for å se om den fungerer etter intensjonen. Forslaget kan i sin helhet lastes ned her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**