Krever forskningsløft på Thorbjørnrud

I dag fremmet Venstre et forslag i Stortinget om å øke det strategiske handlingsrommet innenfor forskning og utvikling. Venstre tar blant annet til orde for å reversere “hvileskjæret” innenfor forskning og høyere utdanning, en styrking av Forskningsfondet og en styrking og videreutvikling av SkatteFUNN-ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Aasland kan ikke ignorere de entydige anbefalingene fra Forskningsrådet og en samlet utdanningssektor, sier Dørum.

– Aasland kan ikke ignorere de entydige anbefalingene fra Forskningsrådet og en samlet utdanningssektor, sier Dørum.
Foto: Lasse Thue

– Det er avgjørende at det eksisterer et handlingsrom som åpner for store satsinger av strategisk art i norsk forskning, og som samtidig gir den nødvendige grad av forutsigbarhet og frihetsgrader for institusjoner, bedrifter og Forskningsrådet, sier forskningspolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum.

Utfordrer Aasland
Venstre ber regjeringen sørge for at forskningen blir prioritert i kommende satsbudsjett.
– Statsråd Aasland har en betydelig jobb å gjøre på Thorbjørnrud. Forskning og høyere utdanning kan ikke lenger være salderingspost i statsbudsjettet, krever Dørum.

– Den rødgrønne barnehagesatsingen har gått på bekostning av satsingen på forskning og høyere utdanning. Jeg frykter at Djupedals hvileskjær blir permanent hvis ikke Tora Aasland tar konkrete grep i denne budsjettprosessen, sier Dørum.

 Venstre krever en sterkere forskningssatsing.

Venstre krever en sterkere forskningssatsing.
Foto: Microsoft

Kan ikke ignorere signalene
Dørum viser til at Venstre gjennom sine alternative budsjetter har foreslått en forskningsinnsats som er betydelig høyere enn Regjeringens.

– Aasland kan ikke lenger ignorere de entydige anbefalingene fra Forskningsrådet og en samlet utdanningssektor. Ressursinnsatsen må heves betraktelig, fremholder Dørum.

Venstres forslag:
Forslaget som i dag ble fremmet av Venstre går i korthet ut på følgende:

· Tilstrekkelige basisbevilgninger til universiteter og høyskoler: "Hvileskjæret" må reverseres, og kuttet på 274,3 mill. kroner må tilbakeføres til institusjonene.
· Et styrket forskningsfond, som brukes til strategiske formål/store satsinger og ikke for å dekke løpende utgifter.
· Forsøk med flerårig budsjettering innenfor viktige forskningsområder: Dette vil gi større forutsigbarhet og åpne for en helt annen fleksibilitet og autonomi for både institusjonene og Forskningsrådet i forhold til det vi har i dag.
· En forpliktende opptrappingsplan for investeringer i forskningsmessig infrastruktur (bygg, utstyr m.v.): Utstyrsetterslepet er stort, og en rekke bygg i UH-sektoren står på vent ift. rehabilitering og investeringer.
· En styrking og videreføring av den vellykkede SkatteFUNN-ordningen: Hovedkonklusjonen i evalueringen som SSB nylig har foretatt av ordningen er at SkatteFUNN har ført til mer FoU og økt verdiskaping i næringslivet — akkurat som Regjeringen etterspør. Regjeringen må derfor gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats, øke timesatsene og beløpsgrensene, samt forplikte seg til en videreutvikling av ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**