Trine Skei Grande: – Skuffet over ny utlendingslov

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité la i dag fram innstillingen til ny utlendingslov. Venstre er skuffet over at den nye loven ikke åpner for en mer fleksibel og mer human utlendingspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det er mye bra i den nye loven, men det blir neppe noen store endringer i retning av en mer fleksibel og human utlendingspolitikk med denne loven, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

 Venstre vil ha mer fleksibilitet i den nye utlendingsloven.

Venstre vil ha mer fleksibilitet i den nye utlendingsloven.
Foto: Rune Kongsro

Ønsker mer fleksibilitet
Venstre ønsker mer fleksible regler og en mer fleksibel behandling av dagens regelverk.

– Dagens byråkrati i utlendingssaker er unødvendig tungvint, forklarer Skei Grande. – Vi må gjennomgå dagens regelverk og praksis slik at ikke får et system som går foran enkeltmennesket, sier nestlederen.

Hensyn til barn
– Venstre er glad for at barns rettigheter styrkes i den nye loven, sier Skei Grande. Men Venstre er fortsatt usikre på hva som ligger i begrepet "innvandringsregulerende hensyn" og når slike hensyn kan gå foran i oppholdsvurderingen. Venstre har derfor sammen med Krf foreslått en ny bestemmelser om at et avslag av innvandringsregulerende hensyn må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv.

– Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet over at vi ikke fikk med oss flere partier på dette, sier Skei Grande.

Nestlederen presiserer at Venstre også ønsker å senke terskelen for humanitært grunnlag for barn som har oppholdt seg lenge ulovlig i landet og at de sakene hvor hensynet til banets beste taler mot en utvisning må sikres en særlig kvalifisert saksbehandling.

Savner kjærestevisum
– Jeg er også skuffet over de andre partienes manglende vilje til å lage regler som forenkler muligheten til å få venner, familie og andre utlendinger på besøk, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Særlig skuffet er Venstre over at Regjeringen ikke foreslo å innføre et eget oppholdsgrunnlag for kjærester.

Lite treffsikkert mot tvangsekteskap

Venstre er glad for at Regjeringen ikke foreslo å innføre aldersgrense og tilknytningskrav ved familiegjenforening.

– Men vi er kritiske til en innstramming av dagens underholdskrav, sier Skei Grande. — Venstre støtter en hovedregel om krav til underhold ved familiegjenforening, men vi mener en skjerping av underholdskravet er et dårlig tiltak mot tvangsekteskap. — Vi har en helt annen, mer målrettet, tilnærming til problemet med tvangsekteskap, forklarer Venstres nestleder og sier interesserte kan lese mer på Venstres hjemmesider.

Venstre er også glad for at vi har fått alle partiene, bortsett fra Frp, med på at det ofte er særlige omstendigheter hos kvinner som gjør at de flykter og som er knyttet til hennes kjønn. Venstre mener derfor at det må utvikles klarere retningslinjer for kjønnsrelatert forfølgelse og at terskelen må senkes.

Papirløse
Når det gjelder papirløse er Venstre skuffet over Regjeringens manglende vilje til å finne gode løsninger.

– For Venstre er det viktig å presisere at gruppen irregulære migranter er sammensatt og at det er for enkelt å skille mellom de som samarbeider om retur og de som ikke samarbeider, forklarer Skei Grande.

Venstre mener papirløse må sendes ut av landet eller gis et opphold, enten midlertidig eller varig — dersom det er grunnlag for det. I tillegg mener Venstre det i visse tilfeller bør åpnes for et nytt intervju og at det bør lempes på reglene for lengeværende barn.

– For Venstre er det også viktig å sikre at ulovlige innvandrer får helsehjelp og humanitære assistanse, sier Skei Grande. Jeg registrerer med glede at alle partiene, bortsett fra Frp, er enig i at det å yte humanitær assistanse ikke kan tolkes som medvirkning til ulovlig opphold i riket.

Arbeidsinnvandring og utenlandske studenter
Dessverre har arbeidsinnvandring blitt stemoderlig behandlet i den nye utlendingsloven. Regjeringen kommer til å oversende en stortingsmelding om temaet i løpet av våren.. Derfor har det ikke vært vilje til å se på endringer av reglene på dette området i denne omgang.

– Skuffende, er Skei Grandes kommentar. -Her hadde man en mulighet til å se hele innvandringsbildet i ett og så utelater man en viktig del. Utlendingsloven er også et viktig instrument for å tiltrekke seg innvandring, poengterer Skei Grande.

Nestlederen viser til at Venstre sammen med Høyre og Krf har en rekke merknader og forslag i innstillingen som vil stimulere til en enklere og ubyråkratisk arbeidsinnvandring.

Ny utlendingslov skal debatteres i Stortinget 8. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**