Regjeringen avviser meldeplikt

Stortinget behandlet idag et forslag fra Venstre om tiltak mot kjønnslemlestelse. Trine Skei Grande er positiv til at regjeringen omsider har kommet med en handlingsplan, men er skuffet over at regjeringen ikke velger å benytte treffsikre tiltak for å bekjempe dette onde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslaget fra Venstre fikk støtte fra KrF og FrP.

Tortur
Venstre mener kjønnslemlestelse kan sidestilles med tortur.

– Det er tross alt tortur av kvinner og barns kjønn dette handler om, og derfor er Venstre skuffet over manglende presisjonsnivå i regjeringens handlingsplan, sier Trine Skei Grande.

Meldeplikt og informasjon
I forslaget pekes det på en rekke informasjonstiltak og meldeplikt for yrkesgrupper som er i kontakt med barn.

 Venstre vil ha meldeplikt for bl.a. helsepersonell.

Venstre vil ha meldeplikt for bl.a. helsepersonell.
Foto: Microsoft

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å jobbe kontinuerlig med informasjon og holdninger om hva kjønnslemlestelse er og hva det fører til, men i tillegg må vi sørge for at de som overtrer loven på dette området faktisk blir dømt, sier Skei Grande som peker på meldeplikt for ansatte i skolen, helsevesenet og i barnehager som et treffsikkert tiltak, men Regjeringen vil ikke endre lovverket.

– Derfor er det helt utrolig at regjeringen avviser målrettede tiltak som skjerpelse av avvergelsesplikten og at de nekter å innføre meldeplikt, sier Skei Grande.

Avhengig av tips
For å sette i gang etterforskning er politiet helt avhengige av tips. Allerede i dag er det flere unntak fra taushetsplikten for helsepersonell som gjør at de i visse tilfeller både har rett og plikt til å melde ifra til barneverntjenesten, sosialtjenesten og politiet.

– Det er politiets oppgave å avgjøre om de skal forfølge tips eller ikke. Det skal ikke den enkelte lærer eller helsesøster ta stilling til, men har de en mistanke om at et barn er blitt eller står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, mener jeg de har en plikt til å si ifra om det, sier Trine Skei Grande.

Venstres forslag
senke terskelen for når yrkesgruppene som omfattes av avvergebestemmelsen i kjønnslemlestelsesloven, får en plikt til å melde fra.
innføre plikt for ansatte på asylmottak, til å informere om at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge, hva dette lovforbudet går ut på, og hvorfor kjønnslemlestelse er forbudt i Norge.
at alle de som kommer til Norge fra land der kjønnslemlestelse praktiseres, må underskrive på at de er kjent med at kjønnslemlestelse er straffbart i Norge, og at vi har en straffesanksjonert avvergelsesplikt.
at det blir informert om kjønnslemlestelse under helsestasjonsprogrammet for nyfødte, i skolestartundersøkelsen og at de som jobber i skolehelsetjenesten, blir skolert i omfanget og hvem som er ofre for kjønnslemlestelse slik at de kan ta opp temaet med aktuelle personer.
at det innføres meldeplikt for de samme som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse (f.eks ansatte i helsevesen, skole eller barnehage).
at man må straffeforfølge brudd på lov om forbud mot kjønnslemlestelse når det straffbare forhold er blitt begått av utlending i utlandet, også når kjønnslemlestelse ikke er forbudt i det landet der handlingen ble begått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**