Høringsuttalelse til reguleringsplan for Nordheim – Åsly området i Rissa Sentrum

Rissa Venstre ønsker arealet mellom Rissa Kraftlag og Åsly skole regulert til offentlige formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rissa Venstre ønsker arealet mellom Rissa Kraftlag og Åsly skole regulert til offentlige formål. Dette betyr at framtidig sykehjemsutbygging, omsorgsboliger, skole, idrettsanlegg, kulturhus/bibliotek må få sin plass i dette området.

Oppsummering:
– Forretninger etableres ikke på nordsida av riksveien
– Bensinstasjon / bilservice etableres ikke på Badstutomta
– Fortetting og etablering av forretningsbygg i ledig areal i Rådhusveien. Etablere gågate.
– Regulering av et næringsområde utenfor sentrum (utenfor boområdene) hvor bensinstasjon, bilservice, service og salg av motorsykler, scootere osv, og evt. Felleskjøpet kan få etablere seg.
– Engasjere landskapsarkitekt, evt. arkitektavdelingen ved NTNU for å bistå med å gi sentrum en helhetlig og god utforming.

Det er viktig å vurdere helheten i utviklingen av Rissa sentrum selv om en her har fått en mindre del av sentrum til høring.

Vi mener at man i dette området øst for Rissa Kraftlag kan løse behov for areal til offentlige formål — skole — omsorg — sykehjem og kulturhus i overskuelig framtid.
Denne planen peker ikke på noen gode løsninger for bensinstasjon / bilservice eller nye forretningsbygg i sentrum.

En utbygging av forretninger i denne delen av sentrum vil sannsynligvis påvirke handelen i andre deler. Hvis vi åpner for forretningsbygg med stor publikumsrettet virksomhet nord for riksveien og øst for Rissa Kraftlag vil sentrum flyttes opp mot riksveien hvor forretningene er lettere tilgjengelig, med de konsekvenser det vil få for eksisterende virksomhet i Rådhusveien.
Venstre mener det er viktig å legge til rette for en utbygging som vil styrke eksisterende næringsvirksomhet i sentrum. Vi ønsker et mangfoldig tilbud, hvor også mindre, mer marginale virksomheter kan overleve. En fortetting og utbygging av ledig areal i forretningsområdene i Rådhusveien må prioriteres før en begynner utbygging nord for riksveien.

Før en begynner å bygge ut nord for riksveien bør en se på ledige tomter, og tomter som er dårlig utnyttet. Eksempler på tomter der en ved justeringer av veier / grenser kan få plass til flere bygninger, evt. utvidelser av eksisterende bygg er ved Prix, mellom Kremmergården og Kuben og vest for Trønderbilene. Tomta til Arneberg barnehage blir også etter hvert ledig når ny barnehage bygges. Dette arealet bør reguleres til næring / bolig og bør sammen med den ledige tomta bak Rissa senteret kunne bli et attraktivt område for etablering ved at det bygges ny vei og blir lettere tilgjengelig. Ved at sentrum trekkes mot Strømmen kan en også utnytte de kvalitetene som ligger i dette området.

Vi mener at et nytt kulturhus / skolebygg bør vendes mot riksveien slik at vi får en flott adkomst til Rissa sentrum. Vi ønsker ikke et sentrum som preges av store parkeringsplasser og biler, men et mykere sentrum hvor også fotgjengere og syklende vil finne det attraktivt å oppholde seg.

Gågate bør vurderes i en del av Rådhusveien mellom Torget, Kuben og Kremmergården.

Vi ønsker også at fagfolk som landskapsarkitekter bør engasjeres for å gi Rissa sentrum en helhetlig og god utforming.

Rissa Venstre, den 3.4.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**