Uttalelse: Norge trenger flere småbedrifter

Venstre vil endre dagens regelverket for de minste bedriftene. Venstre vil at selvstendige næringsdrivende skal likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og etablere gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For Venstre er det like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som skaper og støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Det må også satses på undervisning i entrepenørskap i skolen.

Det er viktig at småbedriftene får gjøre det de er best til, som å utvikle produkter, kunnskap og bruke minst mulig tid på byråkrati. Derfor må regelverket for de minste bedriftene være annerledes og enklere enn det er for store konsern.

Venstre vil at selvstendige næringsdrivende skal likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og etablere gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil.

Venstre vil jobbe for:

Bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende.
Rett til næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.
Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet.
Økt tilgang på risikovillig og kompetent kapital både gjennom det offentlige virkemiddelapparat og gjennom skattestimulans for private investorer for eksempel ved såkalte "Business Angels".
Følge opp hele skattereformen fra 2004. Det betyr at formuesskatten på sikt må fjernes slik at norske investorer ønsker å investere og eie i Norge.
Gjøre det enklere å ansette nummer to, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven (tillate midlertidige ansettelser), redusert rapporteringsbyrde/-plikt og ved skatte- og avgiftsstimuli.
Satse på Ungt Entrepenørskap i skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**