Nasjonalt løft for en mer moderne jernbane

Venstre utfordrer regjeringen til en kraftsatsing på en mer moderne jernbane. Jernbanen er en viktig del av kollektivtrafikken og viktig for konkurransedyktige bedrifter i store deler av Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tog

Foto: MK

Dagens jernbane er utdatert og preget av stort etterslep. Venstre vil møte dette med en offensiv modernisering og utbygging av jernbanen i Norge. Et nasjonalt løft for jernbanen er god klima- og miljøpolitikk i praksis.

Jernbanen er viktig som kollektivt transportmiddel i folkerike områder og som effektiv transportør av gods på lange strekninger. Venstre vil derfor starte med dobbeltsporet jernbane i de folkerike byområdene, økt kapasitet med flere og lengre krysningsspor på lange strekninger, og sammenkobling av traseer i det eksisterende jernbanenettet.

Høyhastighetstog
Venstres langsiktige mål er at tog skal kunne erstatte det meste av flytrafikken i sør-Norge. Forslagene om satsing på høyhastighetstog må derfor konkretiseres og utredes nærmere. Utbygging av dobbeltsporet jernbane og høyere hastighet i og mellom storbyområdene vil slik kunne være starten på et nasjonalt høyhastighetsnett.

Tog

Foto: Microsoft

Organisering og konkurranse
Venstre vil ha mer jernbane for pengene. Jernbaneverket må moderniseres. Investeringer, drift og vedlikehold på jernbanen bør konkurranseutsettes, slik man har gjort med stor suksess innenfor Statens vegvesen.

Også konkurranse på sporet har gitt gode resultater. Erfaringene fra konkurransen på Gjøvikbanen har gitt 40 prosent flere avganger, flere passasjerer, bedre universell utforming og oppgraderte tog til samme pris. Venstre ønsker konkurranse på flere jernbanestrekninger der hvor det kan gi et bedre tilbud til de reisende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**