Norge må bli et lavutslippssamfunn

Venstre vil at Norge skal ta lederskap i det internasjonale klimaarbeidet, og i arbeidet med å utvikle et godt lavutslippssamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi må handle nå
FNs klimapanel har gitt en klar anbefaling om at senest i 2015 må økningen i klimagassutslippene stanse, og reduksjonen begynne. Passivitet vil føre til at klimaproblemene blir vanskeligere å håndtere i fremtiden. Fordelene ved en sterk og tidlig innsats for å bekjempe klimaendingene er langt større enn kostnadene ved å ikke handle. Vi må handle nå.

Moderne lavutslippssamfunn
Norge må vise at det er mulig å ha et høyt velferds- og velstandsnivå, og samtidig gå fra å være et fossilt utslippsamfunn – til et moderne lavutslippssamfunn. Dette innebærer:

– at framtidens biler må baseres på lavutslipps- og nullutslippsløsninger
– at vi fremdeles skal ha det varmt innendørs, men at bygg må ha et vesentlig lavere energibehov
– at vi erstatter fossil energibruk med fornybar energi
– at det stilles krav om å ta i bruk klimateknologi i industrien
– at vi legger om atferden i mer miljøvennlig retning

Venstre vil gjennomføre en skatteomlegging med redusert skatt på arbeid og økt skatt på miljøskadelig atferd. Vi har ikke noe valg. Lavutslippssamfunnet er det eneste alternativet.

Klimautslipp

Foto: David Ritter, sxc.hu

Nødvendig omstilling
Den nødvendige omstillingen til et bærekraftig og framtidsrettet lavutslippssamfunn vil koste. Venstre er forberedt på å ta dette løftet. Gjennom tydelig lederskap og handling i klimapolitikken kan vi snu pessimisme til optimisme og snu bekymring til framtidstro. Omstilling gir også nye muligheter. Mange bedrifter ser et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser og inntekter gjennom klimariktige løsninger. Norge har de økonomiske, menneskelige og naturgitte ressurser som skal til for å utløse dette potensialet.

Langsiktige rammevilkår
For Venstre er klimaforliket i Stortinget bunnplanken i klimaarbeidet. Å nå målene vi har satt oss krever flere og mer omfattende tiltak. Regjeringens linje i klimapolitikken har vært å la handel med kvoter i utlandet komme til erstatning for handling på hjemmebane. Det skal snart tas stilling til spørsmålet om utslippsfri kraft til petroleumssektoren. Venstre forventer at regjeringen legger opp til at alle nye utbygginger skal baseres på utslippsfri kraft og at man realiserer det store potensialet for utslippreduksjoner på eksisterende felt. Norge må snarest få på plass internasjonalt konkurransedyktige, langsiktige rammevilkår for investeringer i utviklingen av offshore vindkraft og annen fornybar energi.

Venstre er klare til å bryte vei i klimaarbeidet. Framtiden kan bli en ren fornøyelse — om vi handler nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**