Uttalelse: Venstre krever en liberal innvandringspolitikk

Menneskers frie bevegelser over landegrenser er en grunnleggende liberal verdi, til beste for det enkelte menneske og for samfunnene. Innvandring er både positivt og helt nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft. Det er også avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom flyktningpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres landsmøte 2008
Vedtatt uttalelse nr 6

Venstres landsmøte tar sterk avstand fra negative holdninger i debatten om innvandring, flyktningpolitikk og integrering. Holdninger som skaper fordommer, intoleranse og diskriminering. Venstre vil i stedet bidra til en saklig debatt om de utfordringer og muligheter som følger med integrering

I den siste tida har vi sett flere eksempler på at godt integrerte innvandrere kastes ut av landet til venners, kollegers, sambygdingers og lokalpolitikeres store frustrasjon. Venstres landsmøte godtar ikke at utlendingsmyndighetene bruker stor innsats for å kaste ut folk for å statuere eksempler, når det beste for alle parter er at vedkommende får anledning til å søke om arbeidstillatelse. Venstres landsmøte mener det er relevant å alltid ta hensyn til botid i Norge. Venstre kan aldri godta at systemet går foran enkeltmennesket. Barns rettigheter skal ha særlig høy oppmerksomhet.

For å sikre arbeidskraft til en fremtidsrettet og bærekraftig velferdsstat vil utfordringen fremover ikke være å begrense innvandringen, men hvordan vi skal tiltrekke oss nok arbeidskraft. Venstre krever en målrettet satsing slik at vi kan hevde oss i konkurransen om arbeidskraften, uavhengig av hvor arbeidstakeren kommer fra.

En mer liberal innvandringspolitikk henger også sammen med bekjempelse av den globale fattigdommen. Nest etter direkte utenlandske investeringer er overføringer mellom migranter og hjemlandet den viktigste finansieringskilde for utvikling i fattige land. I 2004 utgjorde pengeoverføringer fra migranter til Asia, Latin-Amerika og Afrika totalt 150 milliarder dollar. Beløpet er tre ganger høyere enn samlet offisiell bistand samme år.

Venstre vil:

Jobbe nasjonalt og internasjonalt for en mer liberal innvandringspolitikk
Fjerne alle begrensninger på innvandring fra EØS-land.
Innføre et jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS lettere kan få søke jobb i Norge
Åpne for at bedrifter forhåndsgodkjennes slik at spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden
At utenlandske studenter som har tatt høyere utdanning i Norge gis rett til arbeidstillatelse i fem år etter fullført utdannelse.
At asylsøkere kan "skifte kø" fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunnlag av arbeid.
At det i forbindelse med visum etableres ordning med dokumentasjon ved retur til hjemlandet, slik at påstand om mulig misbruk ikke benyttes som grunnlag for å nekte besøksvisum.
Innføre en ordning med kjærlighetsvisum som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo 12 måneder sammen i Norge.
At asylsøkere må gis mulighet til å arbeide, også de ureturnerbare.
Innføre en ordning med ambassadeasyl som gir mennesker på flukt muligheten til å søke asyl via en norsk ambassade eller et konsulat
At alle enslige mindreårig asylsøkere under 18 år blir satt under barnevernet.
Ha en helhetlig evaluering av UNE
At alle som får jobb i en norsk bedrift skal få arbeids- og oppholdstillatelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**