Nei til statlig detaljstyring av arealpolitikken

Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt reagerer sterkt på regjeringens forslag til rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre. I formannskapet onsdag vil han foreslå at Skedsmo uttaler seg mot hele forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

– Dersom forslaget blir vedtatt, vil det innebære at det som i dag kun er retningslinjer vil bli rigide, juridisk bindende bestemmelser som effektivt innebærer en vingeklipping av lokaldemokratiet. Forslaget er et uttrykk for mistillitt til lokalpolitikeres evne til å balansere viktige hensyn i arealpolitikken, sier Bjerkholt.

Venstre vil fremme følgende forslag i formannskapet:

Skedsmo kommune mener at det er grunn til å stille spørsmål ved flere punkter ved regjeringens forslag til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre. Forslaget legger opp til at retningslinjene som er angitt i fylkesdelplanen/fylkesplanen skal være juridisk bindende. Dette er problematisk blant annet fordi fylkesdelplanen for Akershus ikke er utarbeidet med tanke på å være juridisk bindende.

Skedsmo kommune vil videre peke på at det innebærer en betydelig svekkelse av lokaldemokratiet når fylkeskommunen på denne måten gis utvidede fullmakter til å legge føringer på kommunene i utbyggingssaker. Selv om Skedsmo kommune kan slutte seg til den overordnede målsetningen om en bærekraftig og miljøvennlig arealpolitikk, mener kommunen at forslaget representerer en betydelig og unødvendig statlig overstyring av lokaldemokratiet. Forslaget oppleves således som et uttrykk for mistillitt til lokale folkevalgtes evne til å balansere viktige hensyn i arealpolitikken innenfor de rammene som gjelder i dag. Skedsmo kommune vil også spesielt peke på at forslaget i liten grad tar hensyn til kommuner i sterk vekst og deres behov for å kunne drive en målrettet byutvikling og byplanlegging.

(Forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet og ble nedstemt)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**