Venstres innlegg om rammetimetallene

Ordfører.

Venstre opprettholder forslaget vi hadde i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I forslaget er det tatt utgangspunkt i tildelingen som seksjonsleder har i sin saksutredning, og som også er en reduksjon i forhold til inneværende år. I tillegg er timene til Åg skole tatt ut, for den la vi ned i forrige sak. Og så er det lagt til de timene som kommer til høsten.

For Venstre som er et skoleparti så skulle jeg ønske at jeg kunne stått her å foreslått økte ressurser til skolene. Men det forslaget jeg legger fram betyr bare at vi vil sloss for å beholde rammetimetallet noenlunde sånn som skolene har det i dag, men som er betydeligere dårligere enn det meldte behov fra skolene.

Og hva er så det meldte behovet?
Det står det ingenting om i saksutredningen, men behovet er iallfall mye større enn selv dette forslaget. 108 200 rammetimer er et absolutt minimum skolene må ha for å kunne drive forsvarlig.

Dette forslaget betyr i forhold til inneværende år, større grupper, færre lærere og færre spesialundervisningstimer. Noe som betyr at det blir vanskeligere å drive individuell opplæring. Hvis det da skal kuttes ytterligere så skjønner man at det er nødt å gå kraftig utover elevene.

Hvilke elever er det som blir skadelidende? Det kan ramme de svakeste så vel som de flinkeste. For alle har krav på individuell opplæring. Men det ansvaret skyv vi bare over til skolene, det er jo de som til syvende og sist må prøve å utnytte ressursene så best de kan. Vi bare sier et tall som de er nødt til å forholde seg til, uansett hvor urealistisk det enn er

De minste elevene har fått lengre og lengre tid de må tilbringe på skolen. Fra høsten skal uketimetallet økes, snart har vi heldagsskole. Da synes jeg virkelig at de har krav på å få litt mer oppmerksomhet fra en voksen enn en lærer kan gi når han har ei stor gruppe å forholde seg til.

Et eksempel: Vi har ei gruppa på f.eks 22 elever, det drives 10 min fellesundervisning. Det betyr at i den resterende tiden får hver enkelt elev maksimum 90 sekunders hjelp.

Er det dette vi ønsker for ungene våre?

Det er en selvsagt ting at jo mindre gruppa er, jo lettere er det å følge opp enkeltelever og jo mindre timer trenger man til spesialundervisning. Og det er jo det vi ønsker, å få ned timene til spesialundervisning. Og, ordfører, det klarer man ikke med å skjære ned på ressursene.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**