– Uholdbart for krisesentrene

Barne- og likestillingsministeren lager nye pålegg med en annen prosent for lønnsjustering enn den KS og arbeidstakerorganisasjonene forhandler seg fram til. – Konsekvensen er at Huitfeldt holder ansatte ved norske krisesentre i en lavtlønnskategori og utenfor tariff, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bakgrunnen er at krisesentrene her i landet nylig har mottatt et rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet, der pris- og lønnsjusteringen for 2008 settes til 4,2 prosent.

– Pålegget fra regjeringa innebærer en annen prosent for lønnsjustering enn den KS og arbeidstakerorganisasjonene forhandler seg fram til. Dette betyr at de ansatte ikke får tariffestede rettigheter når det gjelder lønn og arbeidsforhold. Dette er ikke holbart, påpeker Venstres stortingsrepresentant, Vera Lysklætt.

Rundskrivet
I rundskriv Q-1/2008, pkt 5.4 Budsjett og regnskap står følgende: “Årlig pris- og lønnsjustering skal i utgangspunktet være rammen for senterets økning i budsjettet. Pris- og lønnsjusteringen for 2008 er 4,2 prosent. Dersom det er behov for budsjettøkning ut over dette for å nå målet om at krisesenteret skal være tilgjengelig og tilrettelagt alle aktuelle brukergrupper, skal det begrunnes og dokumenteres særskilt. Dette skal legges ved søknaden om statstilskudd som sendes til vertskommunen.”

Klar konflikt
– Krisesentre som har ordnede arbeidsforhold, med tariffavtale og eventuelt medlemskap i KS, kommer i en klar konflikt i forhold til hvilken sats de legger seg på. Umiddelbart kan man tenke at arbeidsrettslige avtaler må overholdes, og at det derfor er KS sin prosentsats for lønnsvekst sentrene må legge til grunn i sitt lønnsbudsjett. Oppfylling av andre tariffestede rettigheter som for eksempel lønnsglidning og etterslep kommer også i konflikt med den faste prosentsatsen som angis fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det virker forøvrig unødvendig byråkratisk å legge opp til at en faktisk må “begrunne og dokumentere særskilt” noe som avklares gjennom avtalefestede lønnsforhandlinger, skriver Lysklætt i et brev til barne- og likestillingsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**