Vil endre kvoteåret

Vardø Venstre vil endre kvoteåret i torskefiskeriene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bakgrunn:
Kvoteåret i fiskeriene er fra 1. januar — 31. desember. Slik har det alltid vært, helt siden det ble innført kvoteordning i Norge.

Torskefisket foregår som kjent, i de mørke årstidene, altså fra slutten av et år og over til neste. Dette medfører at man for torsken sitt vedkommende begynner på nytt kvoteår midt i en sesong, spesielt gjelder dette Nord-Troms og Finnmark. De mørkeste årstidene er jo også den mest værharde perioden vi har. Dette kan i verste fall medføre at fiskerne må kjempe en hard kamp med naturkreftene for å få opp siste rest av kvoten sin før året er omme, spesielt vil dette være gjeldene for de minste fartøygruppene. For resten av landet begynner torskefisket i januar — februar. Stor beskatning i mars og april vil også medføre stort uttak under gyteperioden.

Alternativ:
Kvoteåret flyttes fra gjeldene ordning, og blir fra 1. august — 31. juli, med følgende begrunnelse:
Fiske etter hyse med line kan starte 1. august, uten å ta hensyn til innblanding av torsk
Fiske etter sei med garn kan starte som vanlig, uten å ta hensyn til innblanding av torsk.
Høstfisket med line kan starte som vanlig, uten å ta hensyn til innblanding av torsk, og i tillegg uten å matte utsette seg for fiske i meget dårlig vær for å ta opp siste rest av kvoten.
Det oppnås en sammenheng i sesongen fra høst til vinter.
En eventuell siste rest av torskekvote kan tas under det tradisjonelle vårtorskefisket.

Forannevnte vil gi følgende konsekvenser:
Det oppnås totalt sett en betydelig bedre kvalitet på torsken, dette fordi innblanding av loddetorsk vil bli sterkt redusert i det totale kvantum.
Fiskerne får utnyttet andre resurser uten å tenke på innblanding av torsk
For fiskerne vil dette gi mulighet for en mye bedre inntjening totalt sett.
De fleste vil ha fisket opp sine kvoter til den tid da torsken skal gyte, og dermed vil det bli et betydelig redusert fiske i gyteperioden.
Økt aktivitet på sjøsiden vil også gi større aktivitet på landsiden, og dertil positive ringvirkninger i mange lokalsamfunn langs kysten.

Vedtak:
Vardø Venstre har i årsmøte den 27. januar 2008 fattet følgende vedtak. Vedtaket var enstemmig:
Med bakgrunn i forannevnte må kvoteåret i fiskeriene flyttes fra dagens gjeldende ordning, som er fra 1. januar til 31. desember. Nytt kvoteår settes til å gjelde fra 1. august til 31. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**