Vil satse på skogen

Levanger Venstre vil at kommunen skal sette fokus på skogbruket. Et lokalt fokus på skogbruk vil være positivt både for lokal næringsutvikling og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Nylig er "Melding om kystskogbruket" blitt presentert. Som kystskogbruket regnes skogbruket i fylkene fra Rogaland til Finnmark. Meldingen legger blant annet vekt på skogen i et næringsutviklings- og i miljøsammenheng. Det blir i meldingen presisert at for å gjennomføre flere av tiltakene må kommunene delta som løsningsorienterte samarbeidspartnere, sier kommunestyrerepresentant Karl Meinert Buchholdt.

Kommunene har påvirkningsmuligheter opp mot lokal næringsutvikling basert på skogbruket. Herunder kan nevnes bioenergisatsning i kommunale bygg, økt bruk av trevirke i nybygg, legge til rette for utvikling av lokale treforedlingsbedrifter, satsning på entrepenørskap i forhold til skogvirke, utbedring av offentlige flaskehalser på offentlig veinett m.m.

For øvrig består store deler av Levanger sentrum av trebygg og det vil her være en god mulighet til å satse på skognæringa opp mot lokale håndverkstradisjoner.

I Levanger kommune er det store skogarealer, og skognæringa er en viktig næring i kommunen. En økt lokal satsning på skogen vil gi både klimagevinster og være et konstruktivt bidrag til å utvikle skogbruket som lokal næring. Venstre vil at Levanger kommune skal drive en vekstorientert næringspolitikk, blant annet ved å legge til rette for lokal foredling av produkter relatert til primærnæringene i kommunen.

Buchholdt avslutter med å stille følgende spørsmål til ordføreren:

1. Vil ordføreren bidra til vekst i lokal skognæring gjennom å legge til rette for økt bruk av trevirke i nybygg(bruk av byggematerialer kan settes som vilkår i forbindelse med reguleringsplaner) og økt satsning på bioenergi som energibærer i kommunale bygg?
2. Vil ordføreren sørge for at "Melding om kystskogbruket" blir tatt opp til politisk behandling i Levanger kommune og se på muligheten for at tiltakene blir innarbeidet i lokale planer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**