Kommentar: Bybanen først

Bybanen er det eneste som kan endre dagens reisevaner i en miljøvennlig retning, samt bedre framkommeligheten på stamvegene og lokalvegnettet i hele storbyområdet, skriver Nora A. Nilsen i denne kommentaren sammen med de andre gruppelederne på Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Nora A Nilsen

Foto: Sola Venstre

Hans Magnar Lien reiser en vesentlig debatt i Stavanger Aftenblad, 11. april. Lien problematiserer traseen for E39 Eiganestunnelen. Det er store konsekvenser for bomiljø og grønne områder med dette planlagte veganlegget. Venstre i Stavanger har gjennom mange år pekt på dette og foreslått alternativer som ville bedret situasjonen.

Lien reiser i tillegg en annen svært vesentlig debatt. Vil veganlegget E39 nord konkurrere ut den framtidige bybanen? Dagens nivå på årsdøgnstrafikk (ÅDT) på stamvegen nordover er 18000, men vegvesenets foreslåtte E39 legger opp til at dette skal økes til over 48000 i 2035. Av dette skal en betydelig del være lokaltrafikk. Liens spørsmål blir dermed helt reelt.

Det diskuteres nå hvilke prosjekter som er viktigst og regionen må gi staten entydige signaler. For oss som politiske ledere i kommuner på Nord-Jæren er meldingen klar: En bybane/kombibane, i første omgang mellom Sandnes og Stavanger, samt til Forus og Stavanger lufthavn Sola, er det mest vesentlige bidraget til en velfungerende transportpolitikk på Nord-Jæren. Dette tiltaket er det eneste som kan endre dagens reisevaner i en miljøvennlig retning, samt bedre framkommeligheten på stamvegene og lokalvegnettet i hele storbyområdet.

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Flere vegprosjekter i våre kommuner står i indirekte eller direkte konkurranse med bybanen. E39 Eiganestunnelen er det, slik vegvesenet ønsker å gjennomføre denne. Det samme gjelder for Rv510 Solasplitten og Rv33 Gandsfjord bru for å nevne noen. Det er behov for nytenkning. Dersom disse prosjektene gjennomføres eksakt slik planene så langt har sett ut, er det grunn til å være bekymret for at bybanens markedsgrunnlag vil svekkes for lang tid. Det blir heller ikke bedre av at alle prosjektene settes opp på prioriteringslistene sammen med bybanen, med en åpning for offentlig privat samarbeid (OPS) om finansieringen. Da vil prosjektlistene fort kunne bli som smørbrødlister der enkeltprosjekter løftes ut av helheten. Resultatet kan da bli at prosjekter gjennomføres uten at en helhetlig samfunnsplanlegging ligger til grunn.

Venstre på Nord-Jæren er unisone i sin prioritering. Bybanen må komme først. Det er kun dette prosjektet som har den nødvendige langsiktighet i seg til å bygge en moderne storby, der interntrafikk løses på en god miljømessig måte. Uten bybanen vil alle andre prosjekter kun være å utsette og forskyve problemer. I samferdselspolitikken står sterke interesser mot hverandre, og resultatet kan ofte bli litt av alt. Vi mener den politiske oppgaven er å se utfordringene samlet og så prioritere det viktigste og mest framtidsrettede først.

Av Tove Frantzen, Thor Geir Harestad, Nora A. Nilsen og Per A. Thorbjørnsen, Venstres gruppeledere i Sandnes, Randaberg, Sola og Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**