Til innhold
Foto: Joachim Steinbru

Venstre vil mer for Sola

Sola Venstre

Mennesker, miljø og mot

Enkeltmennesker skal ses og gis muligheter og kommunen skal formes for å skape frie, sunne og skapende mennesker.
Miljøet skal bevares, og vi skal ta vare på strendene, naturområdene, landbruksarealene, luften, vannet og historien til kommunen vår.
Mot kreves for å ta langsiktige valg, sette folk foran systemer og sikre et grønnere og varmere Sola.

Våre hjertesaker

 • Oppvekst

  Ha en god skole med nulltoleranse mot mobbing samt med fokus på faglig utvikling.

  Sikre lik rett til barnehageplass uavhengig av fødselsdato.

  Forenkle muligheten for å få utsatt eller tidligere skolestart.

  Gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor.

  Styrke skolehelsetjenesten.

 • Klima og miljø

  Sikre et rikt plante- og dyreliv i Sola.

  Verne om matjorda.

  Etablere flere returplasser for avfall langs turveiene og strendene.

  Fortsette arbeidet mot bruk av farlige giftsprøytemidler.

  Legge til rette for lading av elbil og elsykkel ved idrettsanlegg samt i sentrumsområdene.

 • Kultur, idrett og frivillighet

  Sikre gode anlegg og fasiliteter for idretten og kulturlivet i Sola.

  Etablere ny svømmehall i Solahallen med varmtvannsbasseng.

  Etablere gratisplasser i kulturskolen for barn fra lavinntektsfamilier.

  Arbeide for å ta del i utstyrsutlånsordninger som «Frilager» der man kan låne all slags friluftslivsutstyr.

  Få i gangs et Spillhus som tilbyr fritidsaktiviteter for dataspillinteressert ungdom.

 • Helse og velferd

  Etablere kommunalt drevne sykehjemskjøkken ved sykehjemmene.

  Styrke innsatsen innen psykisk helse for barn og unge.

  Sikre forsvarlig faglig bemanning på sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

  Sørge for at Sola blir en foregangskommune innen varig tilrettelagte arbeidsplasser.

  Legge til rette for økt frivillighet og øke den kommunale støtten til frivillige organisasjoner innen helse- og velferdssektoren.

 • De gode lokalsamfunnene i Sola

  Realisere superlekeplassen i Sola sentrum.

  Ta i bruk bestillingsbuss («Hent meg-ordningen») for å etablere bedre bussforbindelser i kommunen.

  Tilby gode og varierte bosteder og friområder.

  Sørge for at nye bygg i sentrum blir regulert til delt nærings- og boligformål.

  Sikre nødvendige grøntområder og infrastruktur slik at sentrumsområdene blir attraktive for nye næringer.

 • Ansvarlighet og åpenhet

  Forenkle byggesaksbehandlingen i kommunen.

  Bidra til en åpen kommune det er lett å komme i kontakt med.

  Være en forsøkskommune med stemmerett for 16-åringer.

  Verne elever og lærere mot kameraovervåking i skoletiden.

  Prioritere lokale bedrifter i anbudsrunder.