Video: Flertall for felles ekteskapslov

Venstre er glad for at vi nå får felles ekteskapslov som likestiller heterofile og homofile. – For et liberalt parti er det en selvfølge at staten likebehandler mennesker uavhengig av seksuell legning, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre følger regjeringens forslag på mange punkter, men hadde ønsket en modell med obligatorisk borgerlig vigsel. En slik modell ville prinsipielt laget et skille mellom den juridiske og den religiøse delen av ekteskapsinngåelsen.

Se innslagNRK her.

Hender, leie

Foto: Microsoft

Obligatorisk borgerlig vielse
Venstre er imidlertid skuffet over at Regjeringen ikke går inn for å skille det juridiske og det seremonielle ved inngåelse av ekteskap. Venstre ønsker en felles juridisk ekteskapsinngåelse som erstatter både dagens vigsel og gjeldende partnerskapslov. – En slik obligatorisk borgerlig vielse vil innebære at Staten legger de juridiske rammene, mens Kirken eller andre trossamfunn foretar velsignelse eller avholder egne ekteskapsseremonier for de som ønsker det, sier Skei Grande som påpeker at flere av høringsinstansene stilte seg positive til en slik løsning. – Neste skritt må være å få innført en ordning med borgerlig vielse hvor vi skiller det juridiske fra det sermonielle, sier Skei Grande.

Fri kirke
Venstre vil heller ikke frata kirken den frihet de har i dag til å ikke vie homofile. – Det bør være opp til det enkelte tros- og livssynsamfunn å avholde egne ekteskapsseremonier. Venstre respekterer at ekteskapet for mange er et samliv mellom mann og kvinne som er innstiftet av Gud. Men som politisk parti forholder vi oss til at ekteskapet ikke bare er en religiøs institusjon, men også en juridisk, sier Skei Grande.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Lik adopsjonsrett
Venstre har lenge hatt programfestet felles ekteskapslovgivning for homofile og heterofile og at homofile skal kunne vurderes som adopsjonsforeldre på lik linje med heterofile. – Ingen har rett til å adoptere, men for Venstre er det naturlig at homofile skal kunne vurderes som adopsjonsforeldre på lik linje med heterofile. Med en felles ekteskapslovgivning vil også lesbiske og homofile få de samme adopsjonsretter som andre. Det er barnas beste som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av adoptivforeldrenes evne til å gi barna en god oppvekst, ikke sivilstatus eller seksuell legning, sier Skei Grande.

– Venstre vil ut i fra en prinsipiell vurdering likestille lesbiske par med heterofile, når det gjelder assistert befruktning. Der er ikke grunn til å tvile på at lesbiske par kan gi den samme varme omsorg som heterofile, sier Skei Grande.- Dette innebærer at Venstre vil stoppe forskjellsbehandling av lesbiske i dagens lovverk, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Se innslag på NRK her.

Rett til å kjenne sitt opphav
For Venstre er det å kjenne sitt opphav en grunnleggende rettighet.
– Derfor synes jeg det er helt avgjørende at ved donasjon av sæd, må barnet fra et gitt tidspunkt ha mulighet til å kunne få informasjon om sitt biologiske opphav. Derfor ønsker ikke Venstre å tillate anonym sæddonasjon, påpeker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**