Venstre vil ta ansvar i nord

En god og strukturert prosess endte opp i et fellesforslag til programkomiteen fra de tre nordlige fylkeslagene, som var samlet i Tromsø denne helgen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre gir nordområdepolitikken innhold.

For Venstre omhandler nordområdesatsing en reell involvering i nordområdene. Derfor har fylkeslagene fra Nordland, Troms og Finnmark jobbet fram et felles innspill til Venstres program som omhandler nordområdepolitikk.

Målsettingen for Landsdelsutvalg Nord var å komme med forslag og innspill til Venstres nordområdepolitikk i neste fireårsperiode.
– Regjeringen har lansert et strategibegrep, men glemt å gi det et troverdig innhold mener leder i Finnmark Venstre, Terje Soløy. Vi vet at i løpet av de nærmeste årene vil Polhavet være åpent, og dette kan vi ikke bare forholde oss til. Vi må ha en helt klar strategi forhold til nettopp den utfordringen, en strategi som fører til reelle handlinger. Vi må i første omgang få på plass en beredskap for hele nordområdet i forhold til den skipstrafikken som vil komme over Polhavet, og vi må begynne nå.

fra venstre: Terje Soløy Finnmark, Arne Langset Nordland og Roar Solli Troms

fra venstre: Terje Soløy Finnmark, Arne Langset Nordland og Roar Solli Troms
Foto: Øystein Nilsen

Vi må gi nordområdestrategien innhold i et sosialliberalt perspektiv. Fylkeslagene er en viktig brikke i dette arbeidet. I helgen var arbeidsutvalgene fra fylkesstyrene samlet i Tromsø til nordområdeseminar. Det ble framarbeidet et konkret innspill til Venstres programkomité og interne organer i partiet. Både konkret innhold, begrepsavklaringer og framtidsperspektiver var viktige elementer i en flott debatt.

Fra Finnmark Venstre deltok fylkesleder Terje Soløy, stortingsrepresentant Vera Lysklætt og Ronny Bjørklund fra Vardø Venstre.

Innen viktige politiske områder som olje, utdanning, fiskeri, sysselsetting, miljø og samferdsel er det viktig at Nord-Norge kan enes om den overordnede politikk og målsetting. Regionen er sterkere når ressursene her nord er klare og står sammen. Venstre i nord har tro på en sterk felles geopolitisk utvikling av nordområdene, til beste for bygd og by.
– Vi har kommet et langt stykke på vei. Et viktig strategisk arbeid ble utført i helgen.

Til programkomiteen – Forslag fra Venstres fylkeslag i Nord-Norge:

Nordområdepolitikk

Venstre definerer norsk nordområdepolitikk som rikspolitikk. Den skal omhandle grenseoverskridende relasjoner i det cirkumpolare området. Den angår alle politiske sektorer der Norge har felles eller kryssende interesser med en eller flere nasjoner i nord.

Klimaendringer og endringer i etterspørsel av naturressurser fører til at nordområdene får økende betydning internasjonalt, og avklaringer omkring suverenitet må framskyndes når Polhavet er i ferd med å bli isfritt.

Venstre vil styrke norsk forvaltning i Svalbard sonen. Norge skal være en sentral aktør for å etablere et stabilt samarbeid i nord basert på folkeretten. Det vil kreve stor nasjonal innsats. For å hevde de store områdene i det polare området er økt aktivitet og tilstedeværelse nødvendig.

Venstre vil spesielt fokusere på øst-vestaksen i nord for å synliggjøre utfordringene og mulighetene. Russland er vår største nære nabo i nord. Vi har felles tradisjon innenfor handel og fiskeriforvaltning, mellomfolkelig kulturaktivitet og fredsarbeid. Vi har også felles utfordringer som angår delelinjer til havs, grensetrafikk til lands, sikkerhet, beredskap, næringsutvikling, epidemier, og alvorlige klima- og miljøutfordringer.

Selv om norsk nordområdepolitikk er statlig politikk, må også fylkeskommunene og kommunene, Sametinget, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og ikke minst befolkningen i nord, delta i det mellomnasjonale arbeidet. De skal kunne tildeles nasjonalt ansvar og oppgaver på definerte områder på grunn av nærhet, lokal kompetanse og tradisjon.

Derfor vil Venstre:
Legitimere Norges status i nordområdene gjennom satsing på bosetting og infrastruktur, militær tilstedeværelse, samt initiativ og ansvar for internasjonale utfordringer og samarbeid i nord.
Utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord.
Styrke norsk tilstedeværelse i og forvaltning av Svalbardsonen.
Utvikle de nordlige ressurser for matproduksjon på hav og land, slik at det bidrar til å ivareta det framtidige globale behov.
Satse sterkt på forskning innenfor klima, miljø og marine ressurser
Bidra til å etablere verdens beste internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning.
Etablere et eget risikofond rettet mot eventuelle skadevirkninger for fiskeri og miljø.
Etablere felles internasjonal overvåkning av fiskeuttak og utslipp av ballastvann.
Bærekraftig ressursforvaltning og skjerming av de mest sårbare gyte- og oppvekstområder for nordatlantiske fiskearter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**