– Elevregister bryter med personvernet

Kunnskapsdepartementet har nylig hatt et forslag til endringer av opplæringsloven på høring. Forslaget åpner for å registrere sensitive opplysninger om norske skoleelever. Venstre mener lovendringen bryter med grunnleggende personvern, og frykter at det ikke blir en reell rett til å reservere seg for å avgi sensitiv informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstre er prinsipielt skeptisk til slik omfattende kartlegging på individnivå som Kunnskapsdepartementet åpner for i med sine forslag til lovendringer og vil be om at forslaget avvises, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

– Vi er også skeptisk til at skolen utsettes for mer og mer rapporteringsplikt og byråkrati. Venstre frykter at lærernes kreativitet og engasjement avløses av økende kontroll, skjemavelde og møtevirksomhet, sier Dørum.

Anonymt register
Venstre mener at et utdanningssystem for alle er et av de mest grunnleggende elementene i velferdsamfunnet, og at det er viktig at det satses systematisk på en kvalitetsutvikling som bringer oss opp blant de fremste land i Europa.

– Forskningsbasert kunnskap er viktig i arbeidet med å etablere et godt grunnlag for beslutninger om strategi og tiltak for en slik utvikling. Økt tilgang på forskningsbasert kunnskap kan være avhengig av økt datatilfang. Dette må imidlertid gjøres gjennom innsamling av personanonyme opplysninger, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**